You are here

Børne- og Kulturudvalget - 06-06-2019

Dato: Torsdag den 6. juni 2019 Tid: Kl. 17:00
Udvalg: Børne- og Kulturudvalget
Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Godkendelse af dagsorden

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Børne- og Kulturudvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 06-06-2019

  Godkendt.

 • Punkt 2 Orientering om nøgletalskatalog 2018

  Beslutningstema

  Rapporten ”CBF i tal - Nøgletal 2018” bliver fremlagt til orientering. Den beskriver udvikling og tendenser på centrale områder for aktiviteter i Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj Kommune, i 2018.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

   

  Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj Kommune indstiller,

  • at orientering om Nøgletalskatalog 2018 fra Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj, bliver godkendt

  Centerchef René Juhl for Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj Kommune, deltager under behandlingen af punktet på Børne- og Kulturudvalgets møde.

  Sagsfremstilling

  Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj har opgjort nøgletal for centrale indsatser og foranstaltninger for børn, unge og familier i Ishøj og Vallensbæk kommuner.

   

  Rapporten ”CBF i tal – Nøgletal 2018” har fokus på nøgletal for udvalgte områder under Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj Kommune. Det drejer sig blandt andet om børnetal, STU, specialundervisning, foranstaltninger og klager. Rapporten fokuserer på udviklingen i 2018 i Ishøj og Vallensbæk kommuner samt udviklingstendenser over flere år.

   

  Fokusområderne for 2019:

  • Evaluere brugen af eksterne leverandører med henblik på at vurdere, om CBF skal hjemtage opgaverne
  • Fokus på indstillings- og visitationspraksis på specialundervisnings-området og sikre, at Center for Børn og Forebyggelse har de rette tilbud på området

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen er i tråd med delvision 5 ”Et udviklende børne- og ungeliv”, hvor der er fokus på

  helheden i børn og unges liv, og hvor vi skal styrke, udfordre og udvikle børns talent og muligheder, så de får et liv i balance med høj livskvalitet.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 06-06-2019

  Godkendt.

 • Punkt 3 Partnerskabsaftale med Arken - 2019

  Beslutningstema

  Partnerskabsaftale mellem Arken-undervisning og Center for Børn og Unge.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

   

  Center for Børn og Unge indstiller,

  • at partnerskabsaftalen med Arken-undervisning bliver godkendt

  Musik- og kulturfagskonsulent Julie Smed Jensen deltager under behandlingen af punktet i Børne- og Kulturudvalget.

  Sagsfremstilling

  Formålet med partnerskabsaftalen er at præsentere Vallensbæks børn og unge for miljøer, hvor de oplever kunstens verden.

   

  I mødet med kunsten kan børn og unge socialisere og udvikle deres identitet, empati, fantasi, kreativitet og livslyst. Kunsten åbner for nye perspektiver og erkendelser, der udfordrer dominerende forståelser og kalder på både stillingtagen og handling.

   

  Partnerskabsaftalen vil over en treårig periode være den ramme, hvori møder mellem børn og unge, undervisere, museum og kunst finder sted. Igennem udvikling, udførelse og evaluering af forløbene vil børn og unges kreative kompetencer blive sat i højsædet. Gennem tætte partnerskaber skabes gensidige læreprocesser, der styrker både museumsundervisernes, pædagogernes og lærernes kompetencer. 

   

  Partnerskabsaftalen

  Partnerskabsaftalen indeholder for perioden juli 2019 – juni 2022 følgende elementer – skitseret i korte træk:

   

  Arken og Dagtilbud

  Formen for samarbejdet er i øjeblikket ved at blive udviklet.

  Der foreligger bl.a. gode erfaringer om små børns møde med kunst og kultur fra partnerskabsprojektet ”på små ben” (Arken)

   

  Arken og Folkeskolerne

  K-lab (Laboratorium for kreativ læring) placeres på 5. årgang på de tre skoler i Vallensbæk Kommune.

   

  K-lab er et 5-dages forløb, hvor undervisningen foregår dels på Arken og dels på skolerne. Begge steder bliver forløbet faciliteret af Arken-undervisnings personale. Ugeforløbet tager enten afsæt i en aktuel udstilling eller i Arkens faste samling. Eleverne arbejder blandt andet med forskellige tolkningsmuligheder, tolkningsværktøjer, udtryksformer m.m. Til slut i forløbet inviterer eleverne deres forældre til fernisering på ARKEN, hvor elevernes produktioner bliver vist og eleverne guider deres forældre rundt i aktuelle udstillinger på Arken.

   

  Herudover er der drøftelser om samarbejde mellem Arken-undervisning og udskolingen (brobygning mellem udskoling og ungdomsuddannelse), Arken-undervisning og 10.klasse grundet valgfag.

  Diverse

  • Arken Sanddag – børnehaver og indskoling
  • Arken og SFO-SommerCamp

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Udgifterne bliver afholdt inden for det eksisterende budget.

   

  Arken og dagtilbud

  Et forløb pr. børnegruppe á max 12 børn inkl. obligatorisk pædagogworkshop á 2 timer vil koste ca. 4.650 kr.      

           

  Arken og folkeskolerne

  Prisen for et ugeforløb inkl. kompetenceudvikling for lærere vil koste ca. 9.000 kr.

   

  Arken Sanddag – børnehaver og indskoling

  Her betales et fast bidrag pr. år på ca.  5.000 kr.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Partnerskabsaftalen er i tråd med delvision 5 om ”Et udviklende børne- og ungeliv” herunder, at de skal være aktive i idræts- og foreningslivet og have fyldt den kulturelle rygsæk op, så de er klædt på til at gå fra ung til voksen.

  Kommunikation

  Ledere på området har været involveret i beslutningsprocessen.

  Retsgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 06-06-2019

  Godkendt.

 • Punkt 4 Status på søgning til 10. klasse i skoleåret 2019/2020

  Beslutningstema

  Orientering om status på søgning til kommunens 10. klasses tilbud i skoleåret 2019/2020.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

   

  Center for Børn og Unge indstiller, 

  • at orientering om status på kommunens 10. klasses tilbud bliver taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Antallet af elever, der har ønsket 10. klasse i Vallensbæk Kommune i skoleåret 2019/2020, er per 15. maj otte elever. Syv af eleverne kommer fra kommunens egne skoler: tre fra Pilhaveskolen, to fra Vallensbæk Skole og to fra Egholmskolen. Den sidste elev kommer fra Albertslund. Erfaringen viser, at der oftest kommer fire-fem tilmeldinger eller flere i sidste øjeblik.

   

  I skoleåret 2018/2019 søgte 12 elever optagelse i kommunens 10. klasse. Ni af eleverne kom fra kommunens egne skoler, resten kom fra Albertslund og Brøndby.

   

  Oversigten herunder viser elever fra Vallensbæk, som har søgt 10. klassestilbud både i og uden for kommunen. Tallene tager udgangspunkt i de eksisterende 9. klasser. På nuværende tidspunkt er der i alt 158 elever i kommunens 9. klasser. Af dem har 53 elever søgt et 10. klasses-tilbud.

   

  Nuværende 9. klasses elever i Vallensbæks søgning til 10. klasses tilbud i og uden for kommunen 2019

  Pilehaveskolen, Vallensbæk*

  7 (8)

  Andre 10. klasses tilbud**

  17

  Efterskole

  29

  I alt

  53

   

  * syv er fra kommunens egne skoler og en fra Albertslund.

  **10. klasses tilbud i andre kommuner og på erhvervsskoler m.fl. 

   

  Nyt 10. klassestilbud i Vallensbæk

  Den 26. september 2018 besluttede Børne- og Kulturudvalget at ændre den eksisterende model for kommunens 10. klasse med virkning fra skoleåret 2019/2020.

   

  Fra skoleåret 2019/2020 starter et nyt koncept op for kommunens 10. klasse.

  Det nye 10. klassespor er et samarbejde mellem Pilehaveskolen og Vallensbæk Ungdomsskole. Undervisningen kommer til at foregå både på Ungdomsskolen og Pilehaveskolen og varetages af et team af lærere fra de to skoler.

   

  I Vallensbæks 10. klasse vægtes tryghed og selvstændighed højt. 10. klasse er et skoleår, hvor eleverne bliver klædt godt på til at træffe det rigtige uddannelsesvalg.

   

  Anderledes forløb
  Målet med den nye 10. klasse er at skabe et anderledes forløb, der kan minde om et efterskoleophold, men med den ekstra tryghed der er i, at eleverne stadig bor hjemme. Ud over de faste eksamensfag dansk, matematik og engelsk og eventuelt tilvalgsfag vil eleverne kunne vælge mellem en række kursusfag. Kursusfagene udbydes af Ungdomsskolen, og der vil være fokus på sport og friluftsliv, kost og motion, computere og kodning og på at præsentere sig selv tydeligt, både fagligt og personligt.

   

  Ungdomsskolens styrke er, at de kan noget andet end den traditionelle folkeskole, både i forhold til undervisere og de fag, vi udbyder. Samarbejdet betyder, at vi samlet kan give de unge et mere alsidigt tilbud.

   

  Udlandsrejse
  Ud over den faste undervisning vil skoleåret også bestå af en række anderledes uger i form af introtur, brobygningsforløb og en udlandsrejse i foråret. Et af hovedmålene med 10. klasseforløbet er at gøre de unge fagligt parat til en ungdomsuddannelse.

   

  Baggrund for ny model for 10. klasse

  Ressourcefordelingen på Pilehaveskolen vedrørende 10. klasse er ændret fra 100 procent til 60 procent. De resterende 40 procent er tildelt Ungdomsskolen. Ved at tildele de 40 procent til Ungdomsskolen vil der blive en bedre udnyttelse af Ungdomsskolens ressourcer/materiel og en mulighed for at tilbyde valgfag og tilbudsfag, der ikke eksisterer på Pilehaveskolen. Det åbner også op for nye samarbejdsmuligheder med erhvervslivet.

   

  Ressourceandelen tildelt Pilehaveskolen skal primært dække den obligatoriske del af undervisningen i 10. klasse, jf. folkeskolelovens § 19, mens ressourceandelen tildelt Ungdomsskolen primært skal dække valgfag og tilbudsfag af 10. klassestilbuddet.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Muligheden for at tage 10. klasse understøtter delvision 5 i udviklingsstrategien, der skal sikre, at der er fokus på helheden i børn og unges liv.

  Kommunikation

  Information kommunikeres ud til relevante ledere.

  Retsgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 06-06-2019

  Blev taget til efterretning.

 • Punkt 5 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  Den 12. juni kl. 15 – 16.30 er der indvielse af Det Grønne Strøg.