You are here

Børne- og Kulturudvalget - 05-02-2020

Dato: Onsdag den 5. februar 2020 Tid: Kl. 17:00
Udvalg: Børne- og Kulturudvalget
Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Børne- og Kulturudvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Børne- og Kulturudvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 05-02-2020

  Godkendt.

   

 • Punkt 2 Etablering af Campus og undersøgelse af kapaciteten på Vallensbæk Skole

  Beslutningstema

  Orientering om resultaterne af kapacitetsundersøgelse på Vallensbæk Skole og orientering om etablering af åben campus på Vallensbæk Skole

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

  Center for Teknik indstiller,

  • at det bliver godkendt, at etableringen af åben campus bliver sat i gang
  • at kapacitetsundersøgelsen på Vallensbæk Skole bliver taget til efterretning

  Direktør Connie Graul deltager under behandlingen af punktet i Børne- og Kulturudvalget.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen har i budgettet afsat 2 mio. kr. til en undersøgelse af kapaciteten på Vallensbæk Skole. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetlægningen for 2020, besluttet at afsætte en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til etablering af åben campus på Vallensbæk Skole.

   

  Formålet med undersøgelsen er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for, hvordan en udvidelse og optimering af de fysiske rammer kan sikre, at skolen har den nødvendige kapacitet til at kunne rumme det forventede øgede antal elever (jf. kommunens befolkningsprognose).

   

  Kapacitetsundersøgelsen er gennemført ved besigtigelse og registrering af skolens bygninger, dataindsamling og en proces, hvor skolens brugere er blevet hørt om deres behov og ideer. Kapacitetsundersøgelsen er efterfølgende blevet fremlagt og gennemgået på et møde med skolebestyrelsen på Vallensbæk Skole ultimo 2019.

   

  Resultatet af kapacitetsundersøgelsen er en plan for udvidelse af faciliteter på Vallensbæk Skole, inklusiv en tilbygning og en renovering, for at sikre henholdsvis en anden og bedre udnyttelse af nye og eksisterende forhold med udgangspunkt i befolkningsprognosen. Undersøgelsen omfatter desuden et økonomisk estimat og en tidsplan.

   

  Undersøgelsen opdeler indsatserne i mindre, mellemstore og større indsatser og peger på, at mindre tiltag kan blive sat i værk straks for at sikre en bedre optimering af de eksisterende forhold. De mellemstore indsatsområder og større indsatsområder skal planlægges yderligere.

   

  Etableringen af åben campus er i undersøgelsen vægtet højt, idet en tidlig ombygning af det eksisterende pædagogiske læringscenter vil have værdi for alle skolens brugere, elever og voksne.


  Forvaltningen vurderer med udgangspunkt i undersøgelsens økonomiske estimat, at denne opgave kan indeholdes i bevillingen for 2020, og foreslår derfor at denne ombygning bliver sat i gang.

   

  Undersøgelsen har gjort det tydeligt, at der skal gennemføres flere til- og ombygninger i de kommende år for at imødekomme væksten i antallet af elever. Forvaltningen anbefaler at arbejde videre med de tanker og anbefalinger, som fremgår af undersøgelsen, og foreslår, at der bliver set på flere konkrete forslag til, hvordan udfordringerne kan blive løst.

   

  Der henvises til bilag A, Kapacitetsundersøgelse, for yderligere information om de enkelte etaper, tidsplan og økonomi.

   

  Der henvises til bilag B, skitseforslag til etableringen af åben campus.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der vil i byggeperioderne være bruger- og personalemæssige konsekvenser i form af byggestøj, støv og mindre flytninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Vallensbæk kommune ønsker et godt og udviklende børne- og ungeliv med fokus på fremtidens kompetencer. De unges potentiale skal anerkendes, imødekommes og hjælpes på vej af optimale og nutidige læringsmiljøer.

  Kommunikation

  Der udarbejdes en kommunikationsplan for etableringen af åben campus.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 05-02-2020

  Indstillingens dot 1 blev sat til afstemning

  For stemte gruppe C (4 stemmer) og gruppe O (1 stemme) i alt 5 stemmer.

  Imod stemte gruppe A (2 stemmer)

   

  Dot 1 var herefter godkendt.

   

  Gruppe A benyttede standsningsretten og begærede sagen til behandling i Kommunalbestyrelsen.

   

  Indstillingens dot 2 blev sat til afstemning

  For stemte gruppe C (4 stemmer) og gruppe O (1 stemme) i alt 5 stemmer.

  Imod stemte gruppe A (2 stemmer)

   

  Dot 2 var herefter taget til efterretning.

 • Punkt 3 Proces for renovering af Pilekvisten ved Pilehaveskolen

  Beslutningstema

  Godkendelse af proces for den kommende renovering af Pilekvisten ved Pilehaveskolen.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Kulturudvalget.

   

  Center for Teknik indstiller,

   

  • at proces for renoveringen af SFO’en Pilekvisten ved Pilehaveskolen bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetlægningen for år 2020 besluttet at afsætte en anlægsbevilling på 4.045.000 kr. til en renovering af Pilekvisten (SFO) ved Pilehaveskolen.

   

  Renoveringen vil bestå af både en energirenovering og en almindelig renovering af indskolingsområdet. Renoveringen kommer til at indeholde:

  -      nye linoleumsgulve

  -      ny LED-belysning

  -      indvendige langsgående brugsvandsrør over loft

  -      indvendige malerarbejder

  -      nye lofter

  -      nye indvendige døre til klasselokalerne

  -      nye energivinduer og -døre i alle klasselokaler

  -      nye vinduer med el-oplukning i atrium

  -      udvendige malerarbejder

  -      udskiftning af gavlbrædder rundt på hele bygningen

  -      udskiftning af indgangsdøre

  -      etablering af Nox-adgangssystem til det eksisterende anlæg på skolen

   

  Der er nedsat en arbejdsgruppe som er ansvarlig for at gennemføre processen. Arbejdsgruppen består af skolens ledelse, medarbejderrepræsentanter fra indskolingen, afdelingsleder for Kommunale Ejendomme og energikonsulenten fra Center for Teknik.

   

  Eleverne i indskolingsafdelingen kan forblive i nuværende område i hele renoverings-perioden og skal derfor ikke genhuses. Planen er, at der kan renoveres 2-3 rum ad gangen, hvor der vil være 2-3 klasser som bliver rokeret rundt på skift. Der vil blive 4-5 flytninger i alt.

   

  Center for Teknik vil, hvis processen bliver godkendt, gå i gang med indhentning af tilbud ved de eksterne håndværkere, som er på kommunens rammeaftale.

   

  Det forventes, at arbejderne allerede kan gå i gang i skolernes vinterferie i uge 8, og at projektet vil kunne afleveres ultimo august 2020.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  I budget 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 4.045.000 kr. til at kunne gennemføre renoveringen.  Det forventes, at projektet vil kunne overholde bevillingsrammen.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-02-2020

  Godkendt.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 05-02-2020

  Godkendt.

 • Punkt 4 Strategi for Musikskolen

  Beslutningstema

  Ny strategi for Vallensbæk Kommunes Musikskole 2020-2024.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.
   

  Center for Børn og Unge indstiller,

   

  • ny strategi for Vallensbæk Kommunes Musikskole 2020-2024 bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Musikskolens bestyrelse har besluttet at udarbejde en strategi 2020 – 2024 for Musikskolen.

   

  Strategien skal understøtte, at Musikskolen fortsat skal være et attraktivt tilbud til borgerne i Vallensbæk og at aktiviteterne er i tråd med brugernes ønsker.

   

  Musikskolen har involveret musikskolens bestyrelse, forældre, elever, lærere og andre relevante interessenter i udarbejdelsen af strategien. Musikskolens elever og forældre har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse, hvor de havde mulighed for at komme med input til ideer til fremtidens musikskole.

   

  Bestyrelsen har efter processen fastlagt følgende vision for Musikskolen:

   

  ”Vi udvikler tilbud så flere i Vallensbæk opdager glæden ved musik, og som danner grundlag for endnu flere dygtige og motiverede elever”.

   

  Strategien lægger op til at arbejde med tre hovedområder:

  1. Nye læringsmiljøer og undervisningsformer
   1. Udvikle flere differentiererede tilbud til en mere mangfoldig målgruppe, herunder elever vi ikke når i dag.
   2. Afprøve pilotprojekter med nye undervisningsformer jf. punkt 1.a.
  1. Stærke musikalske samarbejder

  På musikskolen:

   1. Styrke samarbejdet på musikskolen mellem alle lærere, elever og ensembler, og udvikle nye konstellationer og sammenspilsmuligheder.
   2. Udvikle uformelle læringsrum og selvorganiserende musikalske ungemiljøer

  I samarbejde med andre:

   1. Udvikle samarbejdet med det lokale kultur- og erhvervsliv og samtidig styrke synligheden i kommunen
   2. Styrke samarbejdet med dagtilbud og skoler
  1. Fokus på motivation, talentarbejde og helhedssyn
   1. Fokus på at møde den enkelte elev med differentieret undervisning tilpasset den enkeltes behov og alder, herunder samarbejde med elevens forældre.
   2. Fokus på hvordan særligt motiverede elever identificeres og udvikles
   3. Styrke lærernes kompetenceudvikling og musikpædagogiske professionalisme

   

  På baggrund af strategien skal der i foråret 2020 udarbejdes en handleplan, hvor intentionerne i strategien bliver omsat til konkrete ideer og handlinger. De kommende indsatser vil bl.a. være baseret på musikalske fællesskaber i Vallensbæk, herunder:

  • Sætte fokus på musiktilbud på 0-6 års området, herunder særligt at etablere nye samarbejdsformer med dagtilbudsområdet – dér hvor børnene er i dagligdagen.
  • Sætte fokus på nye elevgrupper, med afsæt i undervisning i fællesskaber, som kan skabe grobund for nye bæredygtige musikalske fællesskaber og sammenhænge.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Udgifterne bliver afholdt inden for det eksisterende budget.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Strategien understøtter delvision 5 ” Et udviklende børne- og ungeliv”, der handler om, at børnene skal være aktive i idræts- og foreningslivet og have fyldt den kulturelle rygsæk op, så de er klædt på til at gå fra ung til voksen.

  Kommunikation

  Den nye strategi for Musikskolen bliver efter orientering i Børne- og Kulturudvalget publiceret på Musikskolens hjemmeside.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 05-02-2020

  Godkendt.

 • Punkt 5 Måltal på søgning til erhvervs- og gymnasiale uddannelser

  Beslutningstema

  Fastsættelse af måltal 2019/2020 for søgningen til erhvervs- og gymnasiale uddannelser for unge efter 9. og 10. klasse i Vallensbæk Kommune.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Børn og Unge indstiller,

  • at måltal for erhvervsuddannelser (EUD) på 10 procent bliver godkendt
  • at måltal for de gymnasiale uddannelser (GYM) på 90 procent bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen skal en gang årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10. klasseelever. Måltallene skal fordeles på erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser.

   

  Erhvervslivet efterspørger flere unge til erhvervsuddannelserne, og denne efterspørgsel er gennem de seneste år blevet understøttet af midler og indsatser fra Børne- og Undervisningsministeriet, som skal sikre en højere søgning til erhvervsuddannelserne.

   

  I Vallensbæk er der en høj søgning til gymnasiet. Andelen af unge, der vælger erhvervsuddannelse, er stigende.

   

  Tabel 1. Fordeling af søgningen til erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser

  efter 9. og 10. klasse i Vallensbæk

   

   

  2017/2018

  2018/2019

  Gymnasiale uddannelser

  87,2%

  86,25%

  Erhvervsuddannelser

  12,8%

  13,75%

  Kilde: tal fra den kommunale ungeindsats i Vallensbæk


  I Vallensbæk bliver alle unge vejledt til at tage en uddannelse. Vejledningen tager udgangspunkt i de unges ønsker og kompetencer. I udviklingsstrategien er det fastlagt, at Vallensbæks unge skal opnå den ungdomsuddannelse, der passer bedst til den enkelte unges drømme og ambitioner.

   

  Center for Børn og Unge foreslår derfor følgende måltal i 2019/2020 for unge efter 9. og 10. klasse:

   

  -      10 pct. for erhvervsuddannelser (EUD)

  -      90 pct. for de gymnasiale uddannelser (GYM)

   

  hvor måltallet for erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser skal opfattes som henholdsvis et minimum og et maksimum, så vejledningen fortsat kan tage udgangspunkt i den enkelte unges behov.

   

  Hvis søgningen til erhvervsuddannelserne er under 10%, skal kommunen udarbejde en handlingsplan. Det er fastlagt i lovgivningen for at øge søgningen til denne type uddannelser.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen understøtter udviklingsstrategiens delvision 5 om et udviklende børne- og ungeliv herunder, at Vallensbæks unge skal opnå den ungdomsuddannelse, der passer bedst til den enkelte unges drømme og ambitioner.

  Kommunikation

  Måltallene og de aktuelle søgetal skal offentliggøres i procent på kommunens hjemmeside.

  Retsgrundlag

  Bekendtgørelsen af lov om kommunal indsats for unge under 25 år, af 16. aug. 2019.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 05-02-2020

  Gruppe O og gruppe A fremsatte følgende ændringsforslag:

  Måltallet for erhvervsuddannelserne (EUD) sættes til 15 pct.

  Måltallet for de gymnasiale uddannelser (GYM) sættes til 85 pct.

  Hvis måltallene ikke nås, skal forvaltningen udarbejde en handleplan til Børne- og Kulturudvalget.

   

  Ændringsforslaget blev sat til afstemning

  For stemte gruppe A (2 stemmer) og gruppe O (1 stemmer) i alt 3 stemmer

  Imod stemte gruppe C (4 stemmer)

   

  Ændringsforslaget er herefter ikke anbefalet.

   

  Indstillingen blev sat til afstemning

  For stemte gruppe C (4)

  Imod stemte gruppe A (2 stemmer og gruppe O (1 stemme) i alt 3 stemmer

   

  Indstillingen er herefter anbefalet.

 • Punkt 6 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  • Billedkunstens dag den 11. marts 2020

   

  • Opkrævning for dagtilbud

   

  • Idrætsprisfesten den 27. februar 2020

   

  • Mejsebo; 40 års jubilæum og indvielse af de nye lokaler den 7. februar 2020

   

  • Aktiviteter i Idræts- og Ridecentret i vinterferien (uge 8)

   

  • Markering af 75 året for Danmarks Befrielse 4. maj

   

  • Act on in (workshop om alkoholkultur) på skolerne i uge 6