You are here

Børne- og Kulturudvalget - 04-03-2020

Dato: Onsdag den 4. marts 2020 Tid: Kl. 17:00
Udvalg: Børne- og Kulturudvalget
Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Børne- og Kulturudvalget skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Udvalgsformanden indstiller til Børne- og Kulturudvalget

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 04-03-2020

  Godkendt.

 • Punkt 2 Resultat af de nationale test i folkeskolen 2018/2019

  Beslutningstema

  Orientering om resultaterne af de nationale test i folkeskolen i skoleåret 2018/2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

   

  Center for Børn og Unge indstiller,
   

  • at orientering om resultaterne af de nationale test bliver taget til efterretning
    

  På mødet vil udviklingskonsulent Steen Liljegren komme og præsentere resultaterne af de nationale test i 2018/19.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 04-03-2020

  Blev taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Vallensbæk Kommune har bedt Rambøll udarbejde en samlet rapport for kommunens tre skoler om resultaterne af de nationale test i 2018/19.

   

  Der er opstillet nationale mål for den faglige udvikling i folkeskolen:

  • Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test
  • Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år
  • Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år 

   

  De nationale tests er dels indført for at følge den faglige udvikling på skoler, i kommuner og på landsplan og dels for at give elever, lærere og forældre et indblik i den enkelte elevs faglige niveau.

   

  De nationale test er et supplement til de øvrige evalueringsværktøjer, der bliver anvendt i skolerne og kan ikke stå alene. Resultaterne fra de nationale test indgår i den samlede vurdering af eleverne og af klasserne sammen med øvrig viden fra eksempelvis:

   

  • løbende evaluering af undervisningen
  • observationer og samtaler
  • faglige eller diagnostiske test
  • afleveringer m.m.

   

  De nationale test tester elevernes kundskaber og færdigheder i syv forskellige fag. Der er ti obligatoriske test fra 2. til 8. klassetrin.

   

  Testene er digitale og selvrettende. Det betyder, at testsystemet beregner elevens resultat. Testene tilpasser sig elevens faglige niveau undervejs i testforløbet. Hvis eleven svarer rigtigt på et spørgsmål, bliver spørgsmålene sværere. Svarer eleven forkert, bliver spørgsmålene lettere.

   

  De overordnede resultater af de nationale test indgår i Kvalitetsrapporten 2018/19.

   

  Foruden de overordnede resultater er der detaljerede resultater på skole- og kommuneniveau. Disse oplysningerne er fortrolige, og der er tavshedspligt med hensyn til oplysningerne.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Reglerne om fortrolighed fremgår af § 55 b i folkeskoleloven og af § 4 i bekendtgørelsen om anvendelse af test i folkeskolen mv. (Bekendtgørelse nr. 1000 af 26. oktober 2009). Det fremgår heraf, at testresultater - bortset fra opgørelser på landsplan - for den enkelte elev, grupper af elever, hold, klasser, skoler, kommuner og regioner mv. samt

  test opgaver er fortrolige.

   

  Bekendtgørelsen om anvendelse af test i folkeskolen mv.

 • Punkt 3 Kvalitetsrapport for folkeskolen 2018/2019

  Beslutningstema

  Godkendelse af kvalitetsrapport på skoleområdet.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Børn og Unge indstiller,
   

  • at kvalitetsrapporten for folkeskolen for skoleåret 2018/2019 bliver godkendt

   

  På mødet i Børne- og Kulturudvalget vil udviklingskonsulent Steen Liljegren komme og præsentere kvalitetsrapporten.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 04-03-2020

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Der skal hver andet år udarbejdes en kvalitetsrapport på skoleområdet. Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning.

   

  Den foreliggende kvalitetsrapport beskriver resultaterne for Vallensbæk Kommunes skoler i skoleåret 2018/19. Skolebestyrelserne har fået kvalitetsrapporten til orientering, og deres kommentarer er et bilag i kvalitetsrapporten.

   

  Kvalitetsrapporten beskriver nationale og kommunale mål for skoleområdet samt initiativer og indsatser, der er igangsat for at nå målene.

   

  Størstedelen af de præsenterede data har tidligere været offentliggjort og indgår allerede i den løbende kvalitetsudvikling af skolerne i Vallensbæk. Det gælder fx afgangsprøvekarakterer og resultater af trivselsundersøgelser.

   

  Nedenfor præsenteres en sammenfatning af de konklusioner, som er draget i kvalitetsrapporten:

    

  Kompetencedækning

  Der er høj kompetencedækning i de fleste fag, de timemæssigt små fag som fx kristendomskundskab og billedkunst undtaget. Det betyder, at børnene i Vallensbæk Kommunes folkeskoler i langt de fleste fag og langt de fleste lektioner, bliver undervist af lærere med linjefagsuddannelse i det pågældende fag. Den samlede kompetencedækning er på 88 % og er på niveau med landstallet.

   

  Inklusion

  I Vallensbæk Kommune går børn med stort støttebehov i specialklasse eller specialskole. Andre børn med støttebehov bliver inkluderet i almindelige klasser. Inklusionsgraden er samlet 96% og svarer stor set til landtallet, som er 95%.

   

  Elevernes trivsel

  Trivslen blandt eleverne på Vallensbæk Kommunes folkeskoler er stabil og ligger højt sammenlignet med landstal. Seneste trivselsmåling viser, at 94,6 procent af eleverne har høj trivsel. Dermed har Vallensbæk Kommune placeret sig med det fjerde højeste gennemsnit på landsplan. Herudover viser målingerne fra de seneste skoleår, at elevernes høje trivsel er stabil i perioden 2016-2019.

   

  Elevernes læring og udvikling

  I Vallensbæk Kommune er målet, at afgangsprøveresultaterne i de bundne prøvefag hvert år skal placere sig blandt de 25 % bedste i landet. Vallensbæk Kommune var i skoleåret 2018/2019 placeret som nummer 65, mens kommunen i 2017/2018 var placeret som nummer 23. I 2018/2019 var gennemsnittet for afgangsprøverne i de bundne fag 6,7, mens det i 2017/2018 var 7,2. Landstallet i de bundne prøver var 7,0 i 2018/2019.

   

  Karaktergennemsnittet ved de bundne prøver ved folkeskolens afgangsprøve i 2019 var altså markant lavere end foregående år. Andelen af elever, der får over 02 i dansk og matematik, er ligeledes faldet over de seneste tre år og ligger nu på niveau med resten af landet.

   

  De nationale test

  Hvad angår de nationale tests i folkeskolen, er der ingen klar udviklingstendens i forhold til udviklingen i andelen af henholdsvis gode, fremragende og dårlige resultater.

   

  Overgang til ungdomsuddannelse

  Resultaterne i Vallensbæk Kommune ligger over landstallene på alle parametre, som vedrører overgang til ungdomsuddannelse. En meget høj andel af kommunens børn og unge påbegynder en ungdomsuddannelse, både efter 9. klasse og efter 10. klasse. Som eksempel kan nævnes, at 94,4 % var påbegyndt en uddannelse 15 måneder efter afsluttet 9. klasse i 2017, hvor landstallet de seneste år var 89,9 %. I 2018 var 64,8 % påbegyndt en uddannelse 3 måneder efter afsluttet 9. klasse, hvor landstallet de seneste år var 45,2 %.

   

  Ikke alene påbegynder de en ungdomsuddannelse, de holder også fast i den påbegyndte uddannelse. Der er næsten intet frafald at spore i de tilgængelige resultater. Kommunens resultater har ligget stabilt på et højt niveau gennem den treårige periode. Det kan tyde på, at skolerne i Vallensbæk Kommune lykkes med at ruste eleverne til videre uddannelse.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Kvalitetsrapporten vil, når den er godkendt, blive lagt på kommunens hjemmeside og andre relevante platforme.

  Retsgrundlag

  Folkeskoleloven.

 • Punkt 4 Opfølgning på lovpligtigt pædagogisk tilsyn

  Beslutningstema

  Opfølgning på lovpligtigt pædagogisk tilsyn fra 2018 på dagtilbudsområdet.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

   

  Center for Børn og Unge indstiller,
   

  • opfølgning på lovpligtigt tilsyn 2018 på dagtilbudsområdet bliver godkendt

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 04-03-2020

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Børne- og Kulturudvalget besluttede den 28. august 2019, at der skulle udarbejdes en opfølgning på anbefalingerne fra det lovpligtige pædagogiske tilsyn 2018 på dagtilbudsområdet. Opfølgningen skulle erstatte udarbejdelsen af en kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet.

   

  Formålet med en opfølgning på de pædagogiske lovpligtige tilsyn er at sikre, at der bliver arbejdet med anbefalingerne fra tilsynet og at fokus på kvalitetsudvikling i dagtilbuddene dermed fastholdes. Den løbende kvalitetsudvikling skal gavne børnenes trivsel, læring udvikling og dannelse i overensstemmelse med dagtilbudsloven.

   

  I 2018 fik Dagplejen og hver af de ni daginstitutioner et antal anbefalinger fra konsulentvirksomheden Nue:Sight. I vedlagte bilag gennemgås status på institutionernes og dagplejens arbejde med deres anbefalinger. Status er udarbejdet ud fra tre spørgsmål:

   

  1. Hvordan har institutionen arbejdet med anbefalingen i det forløbne år?
  2. Hvad har virket godt, og hvad har virket mindre godt?
  3. Hvordan planlægger institutionen at arbejde med anbefalingen frem mod næste tilsyn i 2020?

   

  Fælles for besvarelserne fra institutionerne og dagplejen er, at de i den forløbne periode har arbejdet med anbefalingerne. I nogle tilfælde er de færdige med at gennemføre de forbedringer, som tilsynet har anbefalet. I andre tilfælde er de gået i gang, men endnu ikke færdige med den anbefalede forbedring.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen er i tråd med delvision 5 om, at vi skal sikre, at børn og unge får den bedst mulige start på livet med alle muligheder åbne til at få en uddannelse, dyrke deres talent og derigennem få en plads på arbejdsmarkedet.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

   

  Retsgrundlag

  Dagtilbudsloven.

   

 • Punkt 5 Udmøntning af midler til mere pædagogisk personale 2020

  Beslutningstema

  Godkendelse af udmøntning af midler til mere pædagogisk personale i daginstitutionerne i 2020.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Børn og Unge indstiller,

   

  • at udmøntningen bliver godkendt

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 04-03-2020

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Der er på finansloven for 2020 afsat 500 mio. kr. som tilskud til kommunerne til indfasning af minimumsnormeringer på daginstitutionsområdet. Tilskuddet stiger årligt og ender med 1,6 milliarder kroner i 2025.

   

  Tilskuddet bliver fordelt til kommunerne efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5-årige børn i hvert år (offentliggjort af Danmarks Statistik i maj 2019). Vallensbæk Kommune forventes at modtage 1,8 mio. kr. fra puljen i 2020. Endeligt tilsagn om midlerne forventes i løbet af marts 2020.

   

  Tilskuddet skal anvendes til pædago­gisk personale i daginstitutionerne i form af løn- og pensionsudgifter og relaterede personaleudgifter. Der stilles ikke krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssige baggrund eller ansættelsesform (heltids-, deltids- eller vikaransættelser).

   

  Det er en betingelse, at tilskuddet forøger det allerede vedtagne budget for 2020 på dagtil­budsområdet. Bevillingen medfører dog ikke en fastlåsning af budgettet på dagtilbudsområdet, som fortsat vil kunne reguleres ud fra for eksempel faldende eller stigende børnetal. Der skal ikke tillægges en forældrebetaling, idet tilskuddet ikke må indgå i beregningsgrundlaget for fastsættelsen af forældrenes egenbetaling, jf. dagtilbudslovens § 31 stk. 3.

   

  Tilskuddet bliver fordelt mellem institutionerne ud fra den eksisterende fordelingsnøgle i tildelingsmodellen. I Vallensbæk Kommune er der vedtaget en målsætning om, at det pædagogiske personale bliver fordelt med 60 % pædagoger og 40 % pædagogmedhjælpere. Med dette for øje, skal institutionerne anvende tilskuddet til at ansætte yderligere pædagogisk personale.

   

  Nedenstående oversigt viser lønbudgettet 2020 før budgetforliget, lønbudgettet for 2020 som vedtaget med budgetforliget og endelig lønbudgettet inkl. fordelingen af tilskuddet på 1,8 mio. kr. Sidste søjle i tabellen viser den forventede stigning i personale svarende til forskellen mellem lønbudgettet før budgetforliget og det nye lønbudget (inkl. budgetforlig og tilskud):

   

   

   

   

  Lønbudget 2020
  -før budgetforlig

  Lønbudget 2020
  - inkl. budgetforlig

  Lønbudget 2020
  - inkl. budgetforlig og tilskud

  Stillinger svarende til ekstra midler fra budgetforlig og tilskud

  Syvhøjvænge

               7.923.000    

              8.167.000    

                 8.372.000    

  1,1

  Nøddeboparken

               9.638.000    

              9.935.000    

              10.185.000    

  1,3

  Mejsebo

               5.508.000    

              5.678.000    

                 5.821.000    

  0,8

  Stien

               9.215.000    

              9.499.000    

                 9.738.000    

  1,3

  Løkkebo

               5.447.000    

              5.614.000    

                 5.756.000    

  0,7

  Piletræet

               8.241.000    

              8.494.000    

                 8.708.000    

  1,2

  Sommerfuglen

               9.763.000    

            10.064.000    

              10.317.000    

  1,4

  Birkely

               3.344.000    

              3.447.000    

                 3.534.000    

  0,5

  Amalieparken

             10.300.000    

            10.616.000    

              10.884.000    

  1,5

  I alt

             69.379.000    

            71.514.000    

              73.315.000    

  9,8

   

   

  Center for Børn og Unge anbefaler, at udmøntningen bliver godkendt.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Bevillingen håndteres i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. januar 2020 med en indtægt på 1,8 mio. kr. og en udgift på 1,8 mio. kr. på deltema 1.1 Dagtilbud.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen støtter op om delvision 5 Et udviklende børne- og ungeliv.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

 • Punkt 6 Nationale test i skoleåret 2019/2020

  Beslutningstema

  Orientering om forlig vedrørende nyt, nationale evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen og beslutning om, hvorvidt nationale test skal gennemføres i skoleåret 2019/2020.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Børn og Unge indstiller,
   

  • at orientering om at de nationale test er blevet gjort frivillige i skoleåret 2019/2020 bliver taget til efterretning
    
  • at det bliver godkendt, at de nationale test fortsat bliver gennemført i skoleåret 2019/2020

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 04-03-2020

  Dot 1 blev taget til efterretning.

   

  Dot 2 blev sat til afstemning:

   

  For stemte gruppe C (4 stemmer) og gruppe O (1 stemme) i alt 5 stemmer.

  Imod stemte gruppe A (2 stemmer)

   

  Dot 2 var herefter anbefalet.

   

  Gruppe A havde følgende mindretalsudtalelse:

  ”Erfaringerne viser, at de nationale test er ubrugelige”.

  Sagsfremstilling

  Der er indgået et forlig i folkeskole-forligskredsen i Folketinget, om at der skal indføres et nyt nationalt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen, som afløser for de nationale test.

   

  Regeringen vil inden sommeren 2020 fremlægge et forslag til det nye system, som skal være udgangspunktet for videre forhandlinger.

   

  Børne- og Undervisningsministeriet har oplyst, at der frem til det nye evaluerings- og bedømmelsessystem er klar, vil være en overgangsordning:

   

  • For skoleåret 2019/2020 gælder, at skolerne får mulighed for ikke at gennemføre de nationale test i udvalgte eller alle fag og klassetrin. De 20 procent af skolerne, som klarede sig dårligst i dansk og matematik ved afgangseksamenerne i 9. klasse skal dog fortsat gennemføre de nationale test. Derudover gennemfører et repræsentativt udsnit af landets klasser de nationale test, så det er muligt at følge det faglige niveau på nationalt og kommunalt niveau. Skolerne vil ikke orientere forældrene om den enkelte elevs resultat, medmindre forældrene aktivt beder skolen om det.
    
  • For skoleåret 2020/2021 og frem til et nyt system er udviklet, gennemfører Børne- og Undervisningsministeriet mindre forbedringer af det eksisterende testsystem. De obligatoriske nationale test - det vil sige som de nuværende nationale tests - gennemføres fra skoleåret 2020/2021, og frem til et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem træder i kraft. Forbedringerne skal gøre testene mere retvisende på elevniveau.

   

  Børne- og Undervisningsministeriet har samtidig oplyst, at det er skolens leder, der kan beslutte, at skolen undlader at afholde nogle eller alle testene. Kommunalbestyrelsen (eller det udvalg som kompetencen er uddelegeret til) kan dog også træffe beslutning om, hvorvidt en eller flere skoler i kommunen skal afholde nationale test eller ej.

   

  I denne sag bliver der lagt op til, at det er Kommunalbestyrelsen, der træffer beslutningen.

   

  De nationale test skal, ifølge forligsteksten, gennemføres i skoleåret 2020/2021 og længere frem ind til det nye system er udviklet. Forvaltningen indstiller derfor, at man også gennemfører de nationale test i skoleåret 2019/2020. Resultaterne vil kunne bruges på den enkelte skole til evaluering, blandt andet i forhold til opfølgning på målsætningen om, at Vallensbæks skoler skal være blandt de 25 procent bedste i landet målt på afgangskarakterer. De nationale test behøver ikke at blive udleveret til elever og forældre medmindre de aktivt beder om det.

   

  Løsningen, som beskrevet i forliget, kræver ændring af folkeskoleloven. Børne- og Undervisningsministeriet har oplyst, at der vil blive fremsat et lovforslag om det snarest muligt. Forventningen er, at lovforslaget bliver vedtaget 14. april 2020.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  I delvision 5, Et udviklende børne- og ungeliv, er der fokus på helheden i børn og unges liv.

  Kommunikation

  Skoler og skolebestyrelser bliver orienteret om beslutningen.

  Retsgrundlag

  Bekendtgørelsen om anvendelse af test i folkeskolen mv.

 • Punkt 7 Input til høring af den regionale udviklingsstrategi fra Børne- og Kulturudvalget

  Beslutningstema

  Regionsrådet i Region Hovedstaden har udarbejdet et udkast til en regional udviklingsstrategi for 2020-2023 ”En region for den næste generation”, som er sendt i offentlig høring frem til den 30. marts 2020.
   

  Børne- og Kulturudvalget skal komme med deres bidrag til kommunens høringssvar, særligt for området ”Uddannelser & kompetencer til fremtiden”.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

   

  Center for Børn og Unge indstiller,

   

  • at Børne- og Kulturudvalget drøfter den regionale udviklingsstrategi og kommer med input til udkast til høringssvar

   

  Inputtet indgår i et samlet høringssvar, som bliver forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 04-03-2020

  Anbefales.
   

  Søren Wiborg (A) deltog ikke under behandling af punktet.

  Sagsfremstilling

  Regionsrådet har udarbejdet et udkast til en regional udviklingsstrategi for 2020-2023. Strategien ’En region for den næste generation’ er regionsrådets bud på, hvordan Region Hovedstaden i samarbejde med andre kan bidrage til et bæredygtigt samfund og sætte rammerne for, at borgerne på tværs af regionen kan leve et godt og sundt liv.

   

  Strategien indeholder fire strategiske rammer:
  Klima og miljø i balance

  Uddannelse og kompetencer til fremtiden

  Effektiv & Bæredygtig mobilitet

  Nye muligheder for et sundt liv

   

  Desuden er FN’s verdensmål sat som ramme for strategien, som også har fokus på partnerskaber, innovation og internationalisering.

   

  Forvaltningen lægger op til, at Teknik- og Miljøudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Børnekulturudvalget hver især drøfter og kommer med input til den regionale udviklingsstrategi. Inputtene bliver samlet til et høringssvar, der bliver forelagt for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

   

  Forvaltningens bemærkninger til den regionale udviklingsstrategi:

   

  Generelle bemærkninger

  Forvaltningen mener, den regionale vækst- og udviklingsstrategi i den nuværende form rummer mange gode visioner for regionens udvikling. Vi bemærker med tilfredshed, at støj og infrastruktur også denne gang er nævnt i strategien. Vallensbæk har også tidligere peget på, at Liveability-temaet er vigtigt for Vallensbæk Kommune, og dette er der fortsat fokus på.

   

  Forvaltningen mener desuden, at det er en fordel, at strategien er kort og overskuelig.

  Dog giver det den ulempe, at det kan blive uklart, hvor ansvaret ligger og dermed kan der opstå opgaveglidning, fx i forhold til hvor meget regionen derved definerer den enkelte kommunes udvikling på flere områder end hvad der er intentionen med regionens arbejde.

   

  Tidligere (i de tidligere regionale udviklingsstrategier) var der fremhævet en række temaer og fyrtårne, der var beskrevet på en måde, hvor man kunne fornemme i hvilken retning regionen ønskede at arbejde. Denne gang er der tale om mere visionspræget tekst, som er mindre konkret.  Der er passager i strategien, der kan pege på en opgaveglidning eller uklare snitflader mellem region og kommune. Forvaltningen foreslår derfor, at høringssvaret adresserer denne opgaveglidning. Det er vigtigt, at kommunerne bliver kompenseret økonomisk, hvis de bliver pålagt flere opgaver.

   

  Bemærkninger til Uddannelser & kompetencer til fremtiden 

  Forvaltningen er enig i, at fundamentet for et godt liv er et dynamisk arbejdsliv og at alle unge skal have en uddannelse.

   

  Det er positivt, at den regionale udviklingsstrategi blandt andet også fokuserer på et bredt uddannelsestilbud og gode transportmuligheder til uddannelsesinstitutionerne, da ungdomsuddannelserne ligger uden for Vallensbæk Kommune.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Sagen relaterer sig til delvision 5, Et udviklende børne- og ungeliv.

  Kommunikation

  Når fagudvalgene har behandlet sagerne, bliver alle input samlet i et samlet høringssvar, der bliver fremlagt for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Når høringssvaret er godkendt, bliver det sendt til Regionsrådet. Dette skal ske senest 30. marts 2020.

 • Punkt 8 Meddelelser fra formanden

  Meddelelser

  • 3. klasses maleri til Hendes Majestæt Dronningen er blevet valgt
  • Idrætsprisfest
  • Aktiv vinterferie var en succes
  • Folkeoplysningsudvalget har besluttet at arbejde videre med Foreningsguiden og at den skal husstandsomdeles
  • Musikskolen afholder arrangement den 13. marts 2020 ”Er du den bedste sangskriver”