Kommunalbestyrelsen - 25-03-2015

Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Tid: Kl. 16:30
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Sted: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Kommunalbestyrelsen skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-03-2015

  Godkendt

 • Punkt 2 Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene(Lukket)

 • Punkt 3 Forespørgsler fra medlemmerne(Lukket)

 • Punkt 4 ØU Budgetopfølgning pr. 31. januar 2015 - Tillægsbevillinger

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. januar 2015 vedrørende drift, refusion og finansiering, hvor der samlet set ikke forventes afvigelser.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller, 

  • at budgetopfølgningen pr. 31. januar 2015, som samlet set ikke har afvigelser, bliver godkendt.

  Sagsfremstilling

  Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. januar 2015 vedrørende drift, refusion og finansiering, hvor der ikke forventes afvigelser.

   

  Budgetopfølgningen pr. 31. januar 2015 påvirker ikke i sig selv kommunens servicevækstramme. Direktionen følger løbende serviceudgifterne med henblik på at sikre overholdelse af servicevækstrammen.

   

  Regeringen har vedtaget videreførelse af regnskabssanktionen fra tidligere år. Det betyder alt andet lige, at hvis kommunerne under ét overskrider servicevækstrammen, vil en overskridelse af kommunens egen servicevækstramme medføre en tilsvarende sanktion af dels kollektiv og dels individuel karakter.

   

  Vallensbæk Kommunes korrigerede budget pr. 31. januar ligger 15,531 mio. kr. over servicevækstrammen for 2015. Det er en konsekvens af følgende:

   

  Projekt storrygerindsats

  1,176 mio. kr.

  Udvidelse af køkkener

  -0,348 mio. kr.

  Bevillingsoverførsler fra 2014 til 2015

  14,703 mio. kr.

  Total

  15,531 mio. kr.

  + = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter

   

  Den vedtagne økonomiske styringspolitik giver institutionerne adgang til at overføre over- og underskud fra det ene år til det andet. Hvis der bliver overført uforbrugte midler indenfor servicerammen på i alt 15,531 mio. kr. fra 2015 til 2016, vil det alt andet lige medføre en samlet overholdelse af servicevækstrammen i 2015.

   

  Den aktuelle forbrugsprocent for servicevækstrammen pr. 31. januar 2015 udgør 7,07% i forhold til det oprindelige budget. Dette skal ses i forhold til, at 8,3 % af året er gået pr. 31. januar 2015.

   

  Status på Strategi for Borgerkommunikation 2013-2015

  Der fremlægges status på strategi for borgerkommunikation, fordi Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2014 besluttede, at opfølgning på strategi for Borgerkommunikation skal fremlægges på budgetopfølgning pr. 31. januar 2015 samt budgetopfølgning pr. 30. juni 2015.

   

  Strategiens formål er blandt andet at effektivisere kommunens betjening af borgere ved i højere grad at betjene borgerne via digitale kanaler.

   

  Status på strategi for borgerkommunikation omhandler følgende:

  • Implementering af obligatoriske selvbetjeningsløsninger (bølge 3)
  • Andel af tilmeldte borgere til Digital Postkasse
  • Andel af borgere, der fritages for Digital Post
  • Den ny hjemmeside
  • Det nye telefonsystem 

  Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget. 

   

   

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Budgetopfølgningen pr. 31. januar 2015 vedrørende drift, refusion og finansiering viser en samlet afvigelse på 0 mio. kr.

   

  Opmærksomhedspunkter

  Administrationen vurderer på nuværende tidspunkt, at der eventuelt kan komme merudgifter på konkrete områder under beskæftigelsesområdet, men administrationen afventer samtidig udmelding vedrørende midtvejsreguleringen af såvel budgetgaranti som beskæftigelsestilskud.

   

  Forbruget på den samlede udgift til medfinansiering af sundhedsvæsenet i 2014 overstiger budgettet for 2015 med 1,719 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt ikke modtaget afregning for 2015, og det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere det forventede årsforbrug. Hertil kommer, at det endelige regnskab for 2014 for medfinansieringen af sundhedsvæsenet på landsplan ikke er udarbejdet endnu. Det vides derfor ikke, om der tilbageføres penge til kommunerne, hvilket skete i 2014 i forbindelse med midtvejsreguleringen.

   

  Behovet for hjemmehjælp i 2015 ser ud til at være større end forventet på budgetteringstidspunktet. På nuværende tidspunkt ser det ud til en merudgift på ca. 1 mio. kr., hvortil kommer et overført merforbrug fra 2014 på 2,297 mio. kr.

   

  For genoptræning, børn og unge med særlige behov samt voksne med særlige behov forventes der et merforbrug. Der foretages en gennemgang af området for at finde kompenserende mindreudgifter.

   

  De konkrete økonomiske konsekvenser vil blive taget op i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015.

   

  Servicevækstramme 

  Budgetopfølgningen pr. 31. januar 2015 påvirker ikke kommunens servicevækstramme. Direktionen følger løbende serviceudgifterne med henblik på at sikre overholdelse af servicevækstrammen.

   

  En overskridelse af servicevækstrammen ved regnskabsaflæggelse for kommunerne under ét vil medføre sanktioner med delvis individuel og delvis kollektiv modregning i det betingede balancetilskud for 2014.

   

  Det korrigerede budget indenfor servicevækstrammen for Vallensbæk Kommune ligger 15,531 mio. kr. over serviceudgifterne i det oprindelige budget for 2015. Det skyldes overførsel af mindreforbrug fra budget 2014, fordi den vedtagne økonomiske styringspolitik giver institutioner adgang til at overføre over- og underskud fra det ene år til det andet. Fra 2015 til 2016 vil der på samme måde være mulighed for at overføre uforbrugte midler. Overføres der uforbrugte midler til serviceudgifter fra 2015 til 2016 på 15,531 mio. kr. vil det alt andet lige medføre en samlet overholdelse af servicerammen i 2015.

   

  Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

  Sundhedsmæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Miljømæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2015

  Anbefales.

   

  Kenneth Kristensen Berth (O) har meldt afbud. Niels Jørgensen (V) er indkaldt som stedfortræder.

   

  Anette Eriksen (C) har meldt afbud. Søren Mayntz (C) er indkaldt som stedfortræder.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-03-2015

  Godkendt

 • Punkt 5 ØU - Befolkningsprognose 2015 Vallensbæk Kommune

  Beslutningstema

  Befolkningsprognosen for 2015-2027 fremlægges til godkendelse. Befolkningsprognosen vil herefter blive indarbejdet som forudsætning i budget 2016.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at befolkningsprognose for 2015 bliver godkendt.

  Sagsfremstilling

  Der udarbejdes årligt en prognose for befolkningsudviklingen i Vallensbæk Kommune. Den aktuelle prognose dækker perioden frem til 2027. Prognosen har den højeste træfsikkerhed i de nærmest liggende år, hvor prognosen vil indgå i budgetlægningen for 2016-2019. For den langsigtede udvikling kan prognosen vise de sandsynlige tendenser.

   

  De væsentligste konklusioner er: 

  • Vallensbæk Kommune følger landstendensen med en voksende ældrebefolkning (over 67 år). Antallet af ældre i alderen 67-75 år forventes at toppe i 2018. Herefter vil væksten i ældre ske i gruppen over 75 år.

  • Den store tilflytning fra 2008 har sænket gennemsnitalderen og betyder, at aldringen ikke bliver så kraftig som på landsplan.

  • Vallensbæk Kommune er kendetegnet ved en forholdsmæssig stor andel børn og unge under 18 år og en forholdsmæssigt mindre andel indbyggere i arbejdsstyrken (18-66 år).

  • Byggerierne i Amalieparken og på Stationstorvet vil give en vækst i indbyggertallet frem til 2019, hvor der forventes ca. 15.522 indbyggere. Herefter falder indbyggertallet gradvist som følge af nettofraflytning af fortrinsvis unge mennesker og et større antal dødsfald fortrinsvis i den voksende ældrebefolkning.

  • Der er mindre forskelle i befolkningssammensætningen i de forskellige dele af kommunen. Skoledistrikterne Egholmskolen og Vallensbæk Skole har den største koncentration af yngre mennesker, mens Pilehaveskolen har den største ældrebefolkning. I Egholmskolens distrikt forventes ældrebefolkningen gradvist at vokse og arbejdsstyrken at falde. I Pilehaveskolens distrikt kan der fra 2023 omvendt ses en tendens til, at arbejdsstyrken vokser og ældrebefolkningen falder. I Vallensbæk Skoles distrikt forventes en stigning i arbejdsstyrke og børnetal som følge af nybyggeri i Amalieparken.

  Prognosen er baseret på en række forudsætninger. Der er for en historikperiode fra 2010 til 2014 beregnet koefficienter for fertilitet, dødsfald, flyttemønstre, m.v. fordelt på køn og alder.

   

  Hertil er lagt effekten af forventet nybyggeri. Det er antaget, at den resterende byggekvote i Amalieparken vil blive udnyttet i årene 2017-2018. Dette vil give 120 boliger fordelt på fem huse. Derudover antages det, at 50 seniorboliger på Stationstorvet fra 2017 vil frigive familiehuse til tilflyttere fra andre kommuner.

   

  Befolkningsprognosen lægges til grund for en kapacitetsprognose på skole- og daginstitutionsområdet samt forventninger til behov i hjemmeplejen. Endvidere anvendes befolkningsprognosen som forudsætning i kommunens indtægtsprognose.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Befolkningsprognosen indgår som en del af grundlaget for budget 2016 og overslagsår på de områder, hvor udgiftsbehovet kan henføres til bl.a. demografi.

  Sundhedsmæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Miljømæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Befolkningsprognosen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2015

  Anbefales.

   

  Kenneth Kristensen Berth (O) har meldt afbud. Niels Jørgensen (V) er indkaldt som stedfortræder.

   

  Anette Eriksen (C) har meldt afbud. Søren Mayntz (C) er indkaldt som stedfortræder.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-03-2015

  Godkendt

 • Punkt 6 TMU - Status for 2014 samt Handlingsplan 2015 for affaldsområdet for Vallensbæk Kommune

  Beslutningstema

  Vestforbrænding har udarbejdet status for 2014 for affaldsområdet, som beskriver nogle af de områder, der var i fokus i løbet af året.

  Endvidere har Vestforbrænding, på baggrund af Affaldsplanen, beskrevet en handlingsplan for planlægningen på affaldsområdet i 2015.

   

  Statusnotat fremlægges til orientering, og handlingsplanen fremlægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

   

   

  Cicilie Naja Senderovitz fra Vestforbrænding deltog under dette punkt på Teknik- og Miljøudvalgets møde.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Plan-, Bygge- og Miljøcenter Ishøj indstiller, 

  • at Statusnotatet for 2014 på affaldsområdet tages til efterretning og Handlingsplan 2015 for affaldsområdet bliver godkendt.

  Sagsfremstilling

  Vestforbrænding er forpligtet til at udarbejde en årsplan/handleplan for det kommende år i Vallensbæk Kommune ifølge aftale om varetagelse af administrative opgaver på affaldsområdet.

   

  Vestforbrænding har udarbejdet en status for arbejdet med affaldsplanen i 2014. Status beskriver de aktiviteter, der er udført i 2014.

   

  Uddrag af statusnotatet  

  • Vestforbrænding har rådgivet en del boligselskaber om affaldshåndtering. Der er arbejdet på at forbedre bygherrers sortering af problemaffald i bygge- og anlægsaffaldet.
  • Desuden er der udarbejdet vejledning til forbedring af indsamling af elektronikaffald.
  • Endelig er der arbejdet på at forbedre og effektivisere håndtering af affald på virksomhederne, samt effektivisere kommunens affaldstilsyn på virksomhederne.

  Vestforbrænding har derudover udarbejdet en handlingsplan for 2015, der i overordnede træk beskriver de aktiviteter, der skal gennemføres i det kommende år for at nå de mål, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i Affaldsplanen samt de mål, der er formuleret i Regeringens Ressourcestrategi.

   

  Handlingsplanen omfatter  

  • planlægning af nye affaldsordninger for kommunens institutioner
  • udvikling af mere målrettet formidling til borgerne med henblik på bedre udnyttelse af ressourcerne
  • forbedring af sortering af byggeaffald fra virksomheder.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Initiativer fra Handlingsplanen 2015, som kan betyde en øget økonomisk udgift, vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen til godkendelse, da det på nuværende tidspunkt er svært at forudsige den nøjagtige konsekvens af de enkelte initiativer.

   

  De økonomiske konsekvenser finansieres via takster.

  Sundhedsmæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Miljømæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Affaldsbekendtgørelsen

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-03-2015

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2015

  Anbefales.

   

  Kenneth Kristensen Berth (O) har meldt afbud. Niels Jørgensen (V) er indkaldt som stedfortræder.

   

  Anette Eriksen (C) har meldt afbud. Søren Mayntz (C) er indkaldt som stedfortræder.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-03-2015

  Godkendt

 • Punkt 7 TMU - Letbanen - forudgående høring af VVM-redegørelse

  Beslutningstema

  Transportministeriet har sendt VVM-redegørelse for Letbanen i Ring 3 i forudgående høring hos ejerkommunerne og regionen bag projektet. Der vil være mulighed for at komme med bemærkninger til redegørelsen, inden redegørelsen sendes i offentlig høring.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Erhverv og Teknik indstiller,

  • at VVM-redegørelsen ikke giver anledning til at fremsendes høringssvar fra kommunalbestyrelsen,
  • at der fremsendes et teknisk høringssvar fra Center for Erhverv og Teknik med rettelser og præciseringer af redaktionel betydning.

   

  Sagsfremstilling

  Ifølge Lov om en letbane på Ring 3 skal transportministeren efter høring af de 11 ejerkommuner og Region Hovedstaden udarbejde VVM-redegørelse for letbanen på Ring 3, herunder gennemføre høringer. VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Letbaneselskabet bistår Transportministeriet med udarbejdelse af VVM-redegørelsen.

   

  VVM-redegørelsen tager udgangspunkt i Lov om en letbane på Ring 3, hvor linjeføringen, placeringen af stationer og af kontrol- og vedligeholdelsescentret er fastlagt. Parallelt med udarbejdelsen af VVM-redegørelsen er der arbejdet med et dispositionsforslag for letbaneprojektet. Dispositionsforslaget vil indeholde en detaljering af det projekt, der blev udviklet i Udredningen, og som dannede grundlag for Principaftalen og for Lov om letbane på Ring 3.

   

  VVM-redegørelsen vil således senere blive suppleret med dispositionsforslaget, som indeholder en mere detaljeret beskrivelse bl.a. af letbanens funktionalitet og tekniske opbygning, af den fremtidige betjening af vejtrafikken, af de fremtidige stationer samt af by- og landskabsrum. Dispositionsforslaget vil komme i selvstændig høring i letbanens ejerkreds.

   

  Som bilag er der udover den samlede VVM-redegørelse, en samling udklip, der vedrører Vallensbæk. Generet set er Vallensbæk Kommune en af de kommuner, der vil få færrest miljøpåvirkninger i forbindelse med anlæg og efterfølgende drift. Den væsentlige gene vil være støj i anlægsfasen.

   

  Konklusioner

  VVM-redegørelsens konklusioner er samlet i skemaform som bilag.

   

  Anlægsarbejdet vil give støj i perioder. Arbejdet gennemføres i faser fordelt over den samlede strækning på 27 km, så de enkelte områder vil kun periodevist blive udsat for væsentlig støjbelastning.

   

  Der vil være behov for aften- og nattearbejde samt weekendarbejde i anlægsfasen, blandt andet for at minimere generne for trafikafviklingen i dagtimerne på hverdage.

   

  Der vil blive gennemført forskellige afværgetiltag, som vil have til formål at reducere støjmæssige gener fra anlægsarbejdet mest muligt for naboerne.

   

  Anlægsarbejdet vil dog ikke kunne gennemføres uden gener for omkringboende naboer i perioder. Center for Erhverv og Teknik har ikke fundet afværgeforanstaltninger der kan afhjælpe i større udstrækning end forudsat i udkast til VVM-redegørelse, og anbefaler at der ikke ønskes tilkøb af ekstra foranstaltninger.

   

  Høring
  Svarfristen for denne forudgående høring er fredag d. 10. april 2015. Herefter vil Transportministeriet med teknisk bistand fra Letbaneselskabet gennemgå de indkomne bemærkninger og opdatere udkastet til VVM-redegørelse i det omfang, dette findes relevant.

   

  Den offentlige høring er forudsat at finde sted maj – juni 2015. Høringen vil blive forestået af Transportministeriet med inddragelse af kommunerne og Region Hovedstaden.

   

  Kommunerne har også mulighed for at fremsætte bemærkninger i den offentlige høringsperiode.

   

  Efter den offentlige høring udarbejder Transportministeriet med teknisk bistand fra Letbaneselskabet en Hvidbog om resultatet heraf. VVM-redegørelsen vil sammen med hvidbogen danne grundlag for Transportministeriets forslag til anlægslov, som forventes fremsat i Folketinget i efteråret 2015 og vedtaget omkring årsskiftet 2015/16.

   

  Transportministeriet forventer at sende udkastet til anlægslov i sædvanlig høring, herunder også i kommunerne/Region Hovedstaden, forud for fremsættelsen i Folketinget.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sundhedsmæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Miljømæssige konsekvenser

  VVM-redegørelsen beskriver de miljømæssige konsekvenser ved anlæg og efterfølgende drift af Letbanen i Ring 3.

  Kommunikation

  Byg og Planteamet sender teknisk høringssvar om mindre rettelser af rent teknisk betydning.

  Retsgrundlag

  Lov om en letbane på Ring 3, nr. 165 af 26. februar 2014.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-03-2015

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2015

  Anbefales.

   

  Kenneth Kristensen Berth (O) har meldt afbud. Niels Jørgensen (V) er indkaldt som stedfortræder.

   

  Anette Eriksen (C) har meldt afbud. Søren Mayntz (C) er indkaldt som stedfortræder.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-03-2015

  Godkendt

 • Punkt 8 TMU - Kvalitetssikring Vallensbæk Strands vandforsyning 2015

  Beslutningstema

  Orientering om Vallensbæk Strands Vandforsynings indførelse af kvalitetssikring i henhold til bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Plan-, Bygge- og Miljøcenter Ishøj indstiller, 

  • at orienteringen om Vallensbæk Strands Vandforsynings indførelse af kvalitetssikring bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Vallensbæk Strands Vandforsyning er omfattet af bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg. Dette betyder, at vandforsyningen inden udgangen af 2014 skal have gennemført et kursus om vandforsyningsdrift og vandværkshygiejne. Derudover skal der være indført kvalitetssikring. Ifølge bekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen underrettes om indførelsen af kvalitetssikring senest 6 måneder efter indførelsen.

   

  Vallensbæk Strands Vandforsyning har ved mail af 6. december 2014 underrettet Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune om, at Vallensbæk Strands Vandforsyning har indført Tethys ledelsessystem, samt at den driftsansvarlige har gennemført de lovpligtige kurser.

   

  Plan-, Bygge- og Miljøcenter vurderer, at Vallensbæk Strands Vandforsyning har opfyldt bekendtgørelsens krav.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sundhedsmæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Miljømæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg, bek. nr. 132 af 8. februar 2013

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-03-2015

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2015

  Anbefales.

   

  Kenneth Kristensen Berth (O) har meldt afbud. Niels Jørgensen (V) er indkaldt som stedfortræder.

   

  Anette Eriksen (C) har meldt afbud. Søren Mayntz (C) er indkaldt som stedfortræder.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-03-2015

  Godkendt

 • Punkt 9 TMU - Godkendelse af nyt regulativ for Vallensbæk Strands Vandforsyning

  Beslutningstema

  Godkendelse af udkast til nyt regulativ for Vallensbæk Strands Vandforsyning.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Plan-, Bygge- og Miljøcenter Ishøj indstiller, 

  • at udkast til nyt regulativ for Vallensbæk Strands Vandforsyning bliver godkendt.

  Sagsfremstilling

  I 2014 udgav Miljøministeriet en ny vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger. Derfor har Vallensbæk Strands Vandforsyning sendt en anmodning om godkendelse af nyt regulativ for Vallensbæk Strands Vandforsyning. Hele regulativet er blevet revideret, så det stemmer overens med de overordnede retningslinjer i den gældende vejledning.

   

  Plan-, Bygge- og Miljøcenter indstiller derfor, at udkast til nyt regulativ for Vallensbæk Strands Vandforsyning godkendes.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sundhedsmæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Miljømæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Når regulativet er blevet vedtaget, bliver det sendt til Vallensbæk Strands Vandforsyning.

  Retsgrundlag

  Lov om vandforsyning mv. lovbekendtgørelse 1199 af 30. september 2013.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-03-2015

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2015

  Anbefales.

   

  Kenneth Kristensen Berth (O) har meldt afbud. Niels Jørgensen (V) er indkaldt som stedfortræder.

   

  Anette Eriksen (C) har meldt afbud. Søren Mayntz (C) er indkaldt som stedfortræder.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-03-2015

  Godkendt

 • Punkt 10 BKU - Kvalitetsrapport for folkeskolen for skoleåret 2013/2014

  Beslutningstema

  Godkendelse af ekstraordinær kvalitetsrapport for folkeskolen for skoleåret 2013/2014 i forbindelse med implementering af folkeskolereformen.

  Indstilling

  Sagen behandles i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Børn og Unge indstiller,

  • at kvalitetsrapporten for folkeskolen for skoleåret 2013/2014 bliver godkendt

  • at det bliver indskærpet over for skolerne, at der skal ske et løft inden for områderne fysik/kemi og matematik

  Sagsfremstilling

  Ny lovgivning om kvalitetsrapporter på folkeskoleområdet indebærer, at der fra 1. august 2014 skal udarbejdes kvalitetsrapporter baseret på et nyt koncept, hvor Undervisningsministeriet gør data tilgængelig i et datavarehus. Det er samtidig vedtaget, at kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år med godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 31. marts i lige kalenderår. Dermed bliver der mere tid til at arbejde med de opfølgende initiativer, som kvalitetsrapporten giver anledning til.

   

  Grundet overgangsordning skal der udarbejdes en ekstraordinær kvalitetsrapport i skoleåret 2014/2015 for skoleåret 2013/2014 i version 2.0. At kvalitetsrapporten udarbejdes i version 2.0 betyder, at den vil understøtte intentionen med folkeskolereformen ved at rette fokus mod de centrale resultater for elevernes læring og trivsel.

   

  Baggrunden for den ekstraordinære kvalitetsrapport er, at den skal udarbejdes med henblik på at understøtte og sikre et vedvarende fokus på gennemførelsen af folkeskolereformen, og skal senest vedtages i Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2015.

   

  Forvaltningen har udarbejdet den ekstraordinære kvalitetsrapport med udgangspunkt i de nationalt fastsatte mål og resultatmål og en evaluering af kommunens Politikker og Mål, Børne- og Kulturområdet 2011-2014. Skolernes kvalitet er vurderet på baggrund af måltal fra Undervisningsministeriets Ledelsesinformationssystem (LIS) og resultaterne fra de nationale test. Disse er sammenholdt med skoleledelsens beskrivelse af, hvordan de har organiseret deres daglige praksis, og hvordan de skaber læringsrum og resultater på den enkelte skole. Kvalitetsrapporten vil også have fokus på resultater og progression i forhold til fremadrettet arbejde med Politiske Mål for 2015-2018.

   

  Der er indhentet en udtalelse om kvalitetsrapporten fra de respektive skolebestyrelser. Denne er vedlagt som bilag.  

   

  Kvalitetsrapportens anbefalinger:

   

  Klasserumsledelse og et positivt læringsmiljø

  Der er blandt eleverne en opfattelse af manglende ro i klassen, når der undervises. Det betyder, at skolerne skal have fokus på at skabe et positivt læringsmiljø bl.a. gennem struktur på undervisningen, krav og forventninger til eleven, relationen mellem elev og lærer samt mellem elev og elev. God klasseledelse skaber succesoplevelser for eleverne og kan på den måde bidrage til at skabe ro og retning på undervisningen. Indsatser vil blive iværksat, som skal skabe større fokus på klasserumsledelse, som også er et centralt element i folkeskolereformen.

   

  Synlig læring – lad os se mere af det

  Alle skolerne har været på kursus i ’Synlig læring’, og giver udtryk for, at de kan se mærkbare resultater. Synliggørelse af læringen, blandt andet i form af tydelige læringsmål og udfordring af den enkelte elev, er grundlæggende den væsentligste faktor i forhold til at forbedre elevernes resultater. Derfor er det vigtigt, at skolerne arbejder videre med at forankre metoderne i praksis.

   

  Fagligt fortsætte arbejdet – afgangskaraktererne bliver bedre og det skal fortsætte

  Fysik/kemi og matematik er faglige områder, der skal løftes yderligere. I forhold til fagene viser de nationale test en meget stor variation for hver skole, hver enkelt årgang og hver enkelt fag.

   

  Alle børn skal løftes fagligt og elevernes afgangskarakter skal placere skolerne blandt de 25 procent bedste i Danmark. I øjeblikket er Vallensbæk Kommune placeret på en delt 24. plads. Det svarer til at være blandt de 32 procent bedste, eller i den bedste tredjedel. Det er en forbedring i forhold til sidste år.


  Der skal arbejdes videre med, hvad der udfordrer, udvikler og motiverer børn til læring, og hvordan de præsterer bedre resultater. Området er et vigtigt element i de politiske målsætninger for 2015-2018.

   

  På kort sigt vil der blive iværksat indsatser, som løfter det faglige niveau for eleverne i udskolingen, og skolerne skal blive bedre til, at videndele om det, der virker. På længere sigt skal bl.a. det udvidede fokus på sammenhængende pædagogiske strategier, der går på tværs af 0 – 18 års området, give større læring og bedre faglige resultater. 

   

  Digitale styringsværktøjer – fuld fart på implementeringen

  Vokal er et digitalt styringsværktøj, der følger eleverne over tid, og som er baseret på lærernes, pædagogernes og elevernes vurdering af fagene og elevernes læringsparathed og trivsel. Skolerne giver alle udtryk for, at de anvender Vokal, men det er forskelligt i hvilken grad. Derfor anbefales det, at lærernes kompetencer i at bruge Vokal bliver styrket, og der bevares fokus på at få delt de gode erfaringer. Vokal understøtter Undervisningsministeriets krav til digitale elevplaner.

   

  Understøttende undervisning - hvad kan vi bruge det til?

  Det er meget forskelligt, hvordan de enkelte skoler anvender den understøttende undervisning (USU). Pædagogernes rolle og timernes indhold skal fortsat udvikles. Tiden anvendes af nogle skoler til at udvide læringsrummet og eksempelvis få eksterne besøgspersoner i det tidsrum. Det kan understøtte og sikre, at det faglige indhold stadig nås i de andre lektioner. Specielt kan det være en fordel i de ældste klasser, hvor USU tiden kan bruges til vejledning, brobygning mv. Forvaltningen vil fortsat have understøttende undervisning som fokusområde, hvor der fortsat kan udvikles.

   

  Mere systematisk arbejde omkring tidlig forebyggelse

  For at sikre alle børn ens vilkår skal der ske en styrkelse af den tidlige forebyggende indsats. Dette er fint i tråd med den nye ledelsesstruktur og de politiske målsætninger for 2015-2018. Fokus skal rettes mod den tidlige opsporing, hvor en tidlig identificering af risikofaktorer hos barnet og familien skal forebygge, at en ”sag bliver til en sag”. En ny ledelsesstruktur skal understøtte, at der udvikles et fælles sprog og referenceramme mellem de professionelle i de tværfaglige team, og det stiller nye krav til fælles metoder og til det formaliserede samarbejde på tværs af fagligheder.

   

  Systematisk videndeling og forpligtende samarbejde

  Skolerne skal indgå i et forpligtigende samarbejde, hvor de gode erfaringer deles systematisk. Dette arbejde bliver understøttet af den nye ledelsesstruktur, der træder i kraft den 1. april 2015, og er fint i tråd med strategierne på området for børn og unge. Ledelsesstrukturen på dagtilbuds- og skoleområdet vil sætte fokus på, at der ledes i og på tværs af organisationen, og der sikres sammenhængende og helhedsorienterede indsatser for barnet. En mere fokuseret ledelse skal være tæt på den daglige praksis og udvikle de nære læringsmiljøer, den nære personaleledelse og tætte relation til børn og forældre.

   

  De fremtidige kvalitetsrapporter

  De fremtidige kvalitetsrapporter gældende fra skoleåret 2015/2016 vil være et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling. Desuden vil kvalitetsrapporten danne grundlag for en dialog i kommunalbestyrelsen, herunder med den kommunale forvaltning, mellem den kommunale forvaltning og den enkelte skoleleder om skolens kvalitetsudvikling og mellem skoleledere og de enkelte lærere og pædagoger om elevernes faglige udvikling.

   

  Den første kvalitetsrapport efter den almindelige kadence skal således udarbejdes i skoleåret 2015/2016 med frist for kommunalbestyrelsens godkendelse den 31. marts 2016. Denne rapport skal omhandle skoleåret 2014/2015

   

  Tidligere indeholdt bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter i folkeskolen betydelig flere krav til faktuelle oplysninger om skolen. Fremover er der fokus på resultater og progression i forhold til tidligere år. Det betyder, at kvalitetsrapporten fremover skal have fokus på at beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til de nationale mål og fire resultatmål, som danner grundlag for en vurdering af folkeskolens resultater og faglige niveau samt oplysninger om elevernes trivsel. Kvalitetsrapporten skal på en enkel og overskuelig måde angive retningen for arbejdet med kvalitetsudvikling i folkeskolerne.

   

  Forvaltningen vil medbringe resultaterne fra de nationale test på Børne- og Kulturudvalgets møde og orientere udvalget om dem.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundhedsmæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Miljømæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Hvis indstillingen bliver godkendt af Kommunalbestyrelsen, vil kvalitetsrapporten blive lagt på kommunens hjemmeside og andre relevante platforme.

  Retsgrundlag

  Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter og bemærkningerne til lov om Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.).

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 04-03-2015

  Anbefales. 

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2015

  Anbefales.

   

  Kenneth Kristensen Berth (O) har meldt afbud. Niels Jørgensen (V) er indkaldt som stedfortræder.

   

  Anette Eriksen (C) har meldt afbud. Søren Mayntz (C) er indkaldt som stedfortræder.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-03-2015

  Godkendt

 • Punkt 11 BKU - Midlertidig ændring af grænser for frit skolevalg

  Beslutningstema

  Center for Børn og Unge foreslår, at elevmaksimum bliver reguleret i skoleåret 2015/2016, så ansøgninger om frit skolevalg ved indskrivning af 0. klasserne kan blive imødekommet selvom antallet af elever i den enkelte klasse er over 20.

  Indstilling

  Sagen behandles i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Børn og Unge indstiller,

  • at elevmaksimum bliver reguleret i forbindelse med behandling af ansøgninger til frit skolevalg ved indskrivning i 0. klasse i skoleåret 2015/2016

  Sagsfremstilling

  Frit skolevalg betyder, at forældre har krav på, at deres barn bliver indskrevet i en folkeskole efter eget valg, hvis der er plads på den ønskede skole. I Vallensbæk Kommune har Kommunalbestyrelsen vedtaget, at når elevtallet er på 20 elever eller derover i en 0. klasse, bliver ønsker om frit valg ikke imødekommet. Det er fastlagt i principperne for frit skolevalg, som fremgår af Vallensbæk Kommunes styrelsesvedtægt for skolevæsenet.

   

  Grænsen for hvornår børn fra andre skoledistrikter kan søge om optagelse på en given skole bliver kaldt elevmaksimum. I styrelsesvedtægten er elevmaksimum som sagt fastsat til 20. Det betyder, at hvis der er flere end 20 elever i en klasse, kan elever fra andre skoledistrikter eller kommuner ikke blive optaget i klassen.

   

  Center for Børn og Unge foreslår, at elevmaksimum for frit skolevalg ved skoleindskrivning 2015/2016 bliver reguleret på Vallensbæk Skole og Pilehaveskolen, så man kan imødekomme flest mulige frit valgs-ansøgninger, selvom der er mere end 20 børn i klassen. Det er vurderingen, at elevmaksimummet vil komme til at ligge på mellem 20-25 elever. Ændringen af elevmaksimum vil kun gælde i skoleåret 2015/2016.

  Ved en regulering af elevmaksimum i forbindelse med behandling af ansøgninger til frit skolevalg kan klassestørrelser i 0. klasserne tilpasses på tværs af skoledistrikterne, og derved undgår Egholmskolen en situation, hvor der skal oprettes en femte 0. klasse for skoleåret 2015/2016.

   

  De foreløbige tal for skoleindskrivning og klassedannelse for skoleåret 2015/2016 viser nemlig, at der er en risiko for, at man skal oprette fem 0. klasser på Egholmskolen i skoleåret 2015/2016. Forvaltningen har modtaget ansøgninger fra forældre med bopæl i Egholmskolens skoledistrikt, som ønsker at indskrive deres børn på henholdsvis Pilehaveskolen og Vallensbæk Skole. Forvaltningen ser derfor reguleringen som en mulighed for at imødekomme flere forældres ønsker samtidig med, at det kan være med til at løse de kapacitetsmæssige udfordringer, der kan opstå på Egholmskolen ved skolestart 2015/2016. Et alternativ til denne løsning på de kapacitetsmæssige udfordringer vil være en ændring af skoledistrikterne. En ændring af skoledistrikterne vil dog ikke give samme fleksibilitet som denne midlertidige regulering af elevmaksimummet.

   

  Retningslinjerne for optagelse og indskrivning i Vallensbæk Kommune, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. oktober 2014, vil igen være gældende efter skoleindskrivningens forventede afslutning den 1. april 2015.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sundhedsmæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Miljømæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Beslutningen kommunikeres ud til de decentrale ledere.

  Retsgrundlag

  Folkeskoleloven.

  Styrelsesvedtægt for Vallensbæk Kommunes skolevæsen.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 04-03-2015

  Gruppe C stiller følgende forslag: Gruppe C ønsker, at forvaltningen udarbejder et forslag til belysning af konsekvenserne ved ændring af skoledistrikterne for de kommende skoleår inden Økonomiudvalgets behandling af sagen.

   

  Forslaget blev sat til afstemning: for forslaget stemte gruppe C (4 stemmer)

  Imod stemte gruppe O (1 stemme) og Gruppe F (1 stemme) i alt 2 stemmer

  Gruppe A undlod at stemme.

   

  Forslaget hermed anbefalet.

   

  Gruppe O havde følgende mindretalsudtalelse: ”Gruppe O vil ikke medvirke til at skoledistrikterne bliver ændret fra skoleåret 2015/2016 og vil ikke være med til en undersøgelse heraf af samme årsag.”

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2015

  Økonomiudvalget indstiller at forslag om at følgende bliver sendt i høring umiddelbart efter Økonomiudvalgsmødet til alle skolebestyrelser indtil 9. april kl. 12:

   

  at elevmaksimum for frit skolevalg i 0. klasserne i skoleåret 2015/2016 kan være op til henholdsvis 23 på Pilehaveskolen, 25 på Vallensbæk Skole og 26 på Egholmskolen som følge af, at man så vil kunne imødekomme alle kendte ansøgninger om frit valg på nuværende tidspunkt.

   

  At forvaltningen går i gang med at udarbejde forslag til revidering af skoledistrikterne fra skoleåret 2016/2017 for at imødegå kapacitetsudfordringerne.

   

   

   

  Kenneth Kristensen Berth (O) har meldt afbud. Niels Jørgensen (V) er indkaldt som stedfortræder.

   

  Anette Eriksen (C) har meldt afbud. Søren Mayntz (C) er indkaldt som stedfortræder.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-03-2015

  Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling

 • Punkt 12 BKU - Etablering af et koordinerende forældreråd og orientering om ny ledelsesstruktur på 0-18 års området.

  Beslutningstema

  Godkendelse af etablering af et koordinerende forældreråd på børne- og ungeområdet og orientering om ny ledelsesstruktur på 0-18 års området.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Børn og Unge indstiller,

  • at etablering af et koordinerende forældreråd på 0-18 års området, som understøtter det tværgående perspektiv og sammenhæng, bliver godkendt
  • at orientering om den nye ledelsesstruktur bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Vallensbæk Kommune har etableret en ny ledelsesstruktur på 0-18 års området. I den anledning foreslår forvaltningen, at der bliver etableret et koordinerende forældreråd, der kan matche den nye ledelsesstruktur.

   

  Koordinerende forældreråd 

  Hvert distrikt vil få et koordinerende forældreråd, som sammensættes af ét medlem fra hver forældre- og skolebestyrelse. Det koordinerende forældreråds opgave er at koordinere og sikre sammenhæng mellem områderne på det overordnede generelle niveau. Opgaverne kan bl.a. bestå af drøftelser om den tidlige forebyggende indsats og overgange i barnets liv. Distriktslederen varetager dialogen med forældrerådet sammen med de øvrige ledere i distriktet. Det koordinerende forældreråd har ikke beslutningskompetence, men kan komme med anbefalinger til forældre- og skolebestyrelserne og ledelsen i distriktet.

   

  Den nye ledelsesstruktur

  Den 1. april 2015 igangsættes en ny sammenhængende ledelsesstruktur på 0-18 års området. Strukturen har været i høring blandt medarbejdere, ledelser, bestyrelser og faglige organisationer.

   

  En ny ledelsesstruktur skal give et tydeligt ledelsesrum og sammenhæng i indsatser til løsning af opgaven.  Strukturen understøtter en ledelse, som kan lede og udvise nærvær for at skabe et fagligt løft på både dagtilbuds- og skoleområdet.

   

  Kommunens distrikter vil være organiseret efter de naturligt sammenhængende geografiske områder - ét i nord, ét i midt og ét i syd. Hvert distrikt organiseres således, at et distrikt indeholder én skole og 2-4 dagtilbud. Dertil kommer ungdomsskolen og musikskolen som fælles enheder, der går på tværs af distrikterne. Distriktslederne refererer til centerchefen ligesom ungdomsskolelederen og musikskolelederen gør det.

   

  Model for ledelsesstrukturen på dagtilbud- og skoleområdet:

  Centerchef

   

    

   

  *Amalieparken vil have ledelsesmæssig reference i distrikt Syd, men samtidig et tæt samarbejde til to skoler, hvor der vil være mulighed for optag til både Egholmskolen og Vallensbæk skole. 

  Formål

  Formålet med en ny ledelsesstruktur er, at den skal understøtte den nye folkeskolereform og de politiske målsætninger for uddannelse for 0 – 18 år. Desuden skal den være med til at tydeliggøre det nødvendige ledelsesrum og sammenhæng i løsning af opgaven.  Strukturen skal understøtte en ledelse, som kan lede og udvise nærvær for at skabe et fagligt løft for både dagtilbuds- og skoleområdet.

   

  Den nye sammenhængende ledelsesstruktur skal være med til at understøtte, at skolerne i Vallensbæk Kommune bliver blandt de 25 % bedste i Danmark, målt på afgangskarakterer, og at de unge får en uddannelse der giver job.

   

  En sammenhængende ledelsesstruktur skal omsætte de politiske målsætninger for området:

  • Daginstitutionerne skal målrette det pædagogiske arbejde, så det enkelte barns læringskurve løftes med henblik på at være parat til at modtage undervisning i skolen

  • Skolerne målretter undervisningen og indsatser for den enkelte elev for at løfte dem fagligt, så andelen af resultater i den lave ende af de nationale tests bliver mindre samtidig med, at resultaterne i den høje ende stiger

  • Elevernes afgangskarakterer placerer skolerne i Vallensbæk blandt de 25 % bedste i Danmark i ECO-nøgletal på landsplan

  • Det samlede resultat skal være, at de unge får uddannelse, der giver job og derved en plads på arbejdsmarkedet.

  For at nå de politiske målsætninger på kort sigt igangsættes en målrettet indsats med henblik på at løfte det faglige niveau i udskolingen:

  • Der er nye indsatser for klassetrinene og der er udarbejdet udviklingsplaner på de tre skoler, som sigter mod bedre afgangskarakterer

  • Ibrugtagning af styringssystemet ”Vokal” til styring af individuel udviklingsplan på det faglige niveau, som udvikler sig til en uddannelsesplan

  • ”Håndholdt” vejledning af den unge, så deres uddannelsesvalg er det rigtige valg første gang.

  Den ny ledelsesstruktur har været i høring. Herunder kan man se de ændringer, der er foretaget, på baggrund af de høringssvar, der er kommet. 

  • MED3
  • Det formaliserede samarbejde på tværs af dagtilbud, skole og SFO
  • En præcisering i forhold til efteruddannelse af pædagogisk personale på dagtilbud, SFO og klub
  • En præcisering af det ”koordinerende forældreråd” 

  Et notat om ændringerne er lagt på kommunens hjemmeside i sin fulde længe.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Samlet set har den ændrede struktur ingen budgetmæssige konsekvenser, idet ændringerne holdes inden for det eksisterende budget.

  Sundhedsmæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Miljømæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Hvis indstillingen bliver godkendt af Kommunalbestyrelsen, bliver det formidlet videre til relevante parter.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 04-03-2015

  Forslaget blev sat til afstemning:

  For stemte gruppe C (4 stemmer), gruppe A (1 stemme) og gruppe F (1 stemme) i alt 6 stemmer.

  Imod stemte gruppe O (1 stemme)

   

  Sagen anbefales herefter med bemærkning om, at høringssvarene udsendes inden behandling af sagen i Økonomudvalget.

   

  Gruppe O havde følgende mindretalsudtalelse:

  ”Dansk Folkeparti kan ikke på nuværende tidspunkt støtte indstillingen om at etablere et koordinerende forældreråd på 0 – 18 års området. Dansk Folkeparti finder det betænkeligt, at 8 daginstitutionsbestyrelser har følt det nødvendigt at rette en samlet henvendelse til kommunalbestyrelsen, fordi bestyrelserne ikke føler sig hørt i høringsprocessen omkring etablering af en ny ledelsesstruktur for daginstitutions- og skoleområdet i kommunen.

   

  Dansk Folkeparti har fra det tidspunkt, hvor vi første gang blev præsenteret for tankerne om en ny ledelsesstruktur været skeptiske over for projektet. Det skyldes bl.a. at vi ikke mener, at en skoleinspektør nødvendigvis besidder de nødvendige kompetencer til samtidig at være øverste leder for en række daginstitutioner. Dansk Folkeparti er bekymrede for om dette vil betyde et mindsket fokus fra skolelederens side på den skole, vedkommende er leder af, ligesom vi frygter, at der kommer til at mangle håndholdt ledelse på den enkelte daginstitution, fordi der vil opstå uklarheder om, hvor kompetencen til at træffe forskellige beslutninger ligger.

   

  Dansk Folkeparti mener, at forsøget med at have en leder for flere daginstitutioner ikke er faldet heldigt ud, og den nye ledelsesstruktur opererer også med at trække ledelse væk fra den enkelte daginstitution.

   

  Dansk Folkeparti er samtidig bekymret for at ændringen af ledelsesstrukturen kommer på et tidspunkt, hvor folkeskolen i øvrigt gennemgår den største reformproces i flere årtier.

   

  Dansk Folkeparti mener, at forudsætningen for at kunne indgå i en ændret ledelsesstruktur er, at der er bred opslutning til projektet blandt alle kommunens institutioner. En sådan opslutning findes ikke på nuværende tidspunkt, hvorfor Dansk Folkeparti opfordrer forvaltningen til at genoptage dialogen med de berørte daginstitutioner med henblik på at komme overens om en ledelsesstruktur, som alle institutionsbestyrelser kan bakke op om.” 

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2015

  Forvaltningens indstilling anbefales

   

  Kenneth Kristensen Berth (O) har meldt afbud. Niels Jørgensen (V) er indkaldt som stedfortræder.

   

  Anette Eriksen (C) har meldt afbud. Søren Mayntz (C) er indkaldt som stedfortræder.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-03-2015

  Indstillingen blev sat til afstemning:

   

  For stemte gruppe C (8 stemmer), gruppe A (3 stemmer), gruppe V (1 stemme) og gruppe F (1 stemme) i alt 13 stemmer.

   

  Imod stemte gruppe O (2 stemmer)

   

  Forslaget var herefter godkendt.

   

  Gruppe O havde følgende mindretalsudtalelse:

  ”Dansk Folkeparti kan ikke på nuværende tidspunkt støtte indstillingen om at etablere et koordinerende forældreråd på 0 – 18 års området. Dansk Folkeparti finder det betænkeligt, at 8 daginstitutionsbestyrelser har følt det nødvendigt at rette en samlet henvendelse til kommunalbestyrelsen, fordi bestyrelserne ikke føler sig hørt i høringsprocessen omkring etablering af en ny ledelsesstruktur for daginstitutions- og skoleområdet i kommunen.

   

  Dansk Folkeparti har fra det tidspunkt, hvor vi første gang blev præsenteret for tankerne om en ny ledelsesstruktur været skeptiske over for projektet. Det skyldes bl.a. at vi ikke mener, at en skoleinspektør nødvendigvis besidder de nødvendige kompetencer til samtidig at være øverste leder for en række daginstitutioner. Dansk Folkeparti er bekymrede for om dette vil betyde et mindsket fokus fra skolelederens side på den skole, vedkommende er leder af, ligesom vi frygter, at der kommer til at mangle håndholdt ledelse på den enkelte daginstitution, fordi der vil opstå uklarheder om, hvor kompetencen til at træffe forskellige beslutninger ligger.

   

  Dansk Folkeparti mener, at forsøget med at have en leder for flere daginstitutioner ikke er faldet heldigt ud, og den nye ledelsesstruktur opererer også med at trække ledelse væk fra den enkelte daginstitution.

   

  Dansk Folkeparti er samtidig bekymret for at ændringen af ledelsesstrukturen kommer på et tidspunkt, hvor folkeskolen i øvrigt gennemgår den største reformproces i flere årtier.

   

  Dansk Folkeparti mener, at forudsætningen for at kunne indgå i en ændret ledelsesstruktur er, at der er bred opslutning til projektet blandt alle kommunens institutioner. En sådan opslutning findes ikke på nuværende tidspunkt, hvorfor Dansk Folkeparti opfordrer forvaltningen til at genoptage dialogen med de berørte daginstitutioner med henblik på at komme overens om en ledelsesstruktur, som alle institutionsbestyrelser kan bakke op om.” 

 • Punkt 13 Forslag fra Dansk Folkeparti (Gruppe O) vedr. ledelsesstruktur på skole- og dagtilbudsområdet

  Indstilling

  Gruppe O indstiller til kommunalbestyrelsen at henvendelsen fra forældrebestyrelserne i Birkely, Egholmskolen, Nøddeboparken, Pilehaveskolen, Regnbuen, Sommerfuglen, Stien og Syvhøjvænge drøftes med henblik på at vurdere, hvilke ændringer, der i lyset heraf skal foretages i forslaget til ny ledelsesstruktur i Vallensbæk Kommune.

   

  Sagsfremstilling:

   

  Medlemmerne af Børne- og Kulturudvalget har den 19. februar 2015 modtaget en samlet henvendelse fra forældrebestyrelserne i Birkely, Egholmskolen, Nøddeboparken, Pilehaveskolen, Regnbuen, Sommerfuglen, Stien og Syvhøjvænge, hvori der rettes kritik mod såvel processen omkring arbejdet med ny ledelsesstruktur såvel som udkommet heraf.

   

  Dansk Folkeparti mener, at henvendelsen bør gøres til genstand for en drøftelse af forløbet og udkommet i Børne- og Kulturudvalget herunder en vurdering af, hvilke ændringer i den foreslåede ledelsesstruktur, der på baggrund heraf bør indføres.

   

  Følgende bilag bedes omdelt til behandling af sagen

   

  Bilag: Henvendelse fra forældrebestyrelserne i Birkely, Egholmskolen, Nøddeboparken, Pilehaveskolen, Regnbuen, Sommerfuglen, Stien og Syvhøjvænge

  Bilag: Udsendt høringsmateriale om ny ledelsesstruktur

  Bilag: Indkomne høringssvar til høringsmaterialet.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-03-2015

  Sagen blev drøftet

   

  Gruppe O fremsatte forslag om, at sagen sendes til behandling i Økonomiudvalget.

   

  Forslaget blev sat til afstemning.

   

  For stemte Gruppe O (2 stemmer) og Gruppe V (1 stemme)

  i alt 3 stemmer

   

  Imod stemte Gruppe C (8 stemmer), Gruppe A (3 stemmer) og Gruppe F (1 stemme) i alt 12 stemmer.

   

 • Punkt 14 Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene

  Beretning

  Borgmesteren orienterede om følgende:

   

  • Vallensbæk Kommune har vundet voldgiftssagen mod den tidligere kommunaldirektør.
  • Borgmester og viceborgmester deltog i Kommunalpolitisk topmøde i Aalborg fra 12. – 13. marts 2015.

  • Vallensbæk Kommune har fået medhold i klage over afslag på etablering af en pumptrackbane ved Ungdomsskolen.
 • Punkt 15 Forespørgsler fra medlemmerne

  Forespørgsler

  Søren Wiborg spurgte ind til, hvordan kommunen håndterer, at kommunens biler overtræder tomgangsregulativet?

   

  Borgmesteren svarede

 • Punkt 16 Spørgetid