Kommunalbestyrelsen - 25-02-2015

Dato: Onsdag den 25. februar 2015 Tid: Kl. 16:30
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Sted: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Kommunalbestyrelsen skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-02-2015

  Godkendt.

 • Punkt 2 Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene(Lukket)

 • Punkt 3 Forespørgsler fra medlemmerne(Lukket)

 • Punkt 4 ØU - Budgetprocedure og tidsplan for budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019

  Beslutningstema

  Forslag til budgetprocedure og tidsplan for budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremlægges til behandling.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at forslag til budgetprocedure bliver godkendt
  • at den foreslåede høringsform bliver godkendt
  • at tidsplanen for udarbejdelse af budget 2016-2019 bliver godkendt

  Sagsfremstilling

  Forslag til budgetprocedure og tidsplan for budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 er udarbejdet for at sikre god økonomistyring og brugerinddragelse. Budgettet skal være med til at fremme helhedstænkningen og den langsigtede planlægning i kommunen.

   

  Budgettet udtrykker også kommunens politiske målsætninger, som bidrager til at sætte retning og prioritere kommunens indsatser. Forvaltningen foreslår, at processen med politiske målsætninger for 2016-2019 kører i et ”selvstændigt spor” og med et noget tidligere forløb end i forbindelse med processen til budget 2015-2018. Arbejdet med politiske målsætninger for 2016-2019 bør således foregå og gennemføres i foråret 2015, så målsætningerne kan komme i høring og besluttes politisk før sommerferien. Det giver mulighed for, at de politiske målsætninger kan indgå som en forudsætning for budgetforhandlingerne 2016.

   

  Denne sag om budgetprocedure og tidsplan for budget 2016 samt overslagsår 2017-2019 bliver behandlet på samme møde som ”Tidsplan og indhold af budgetstyring i 2015”

   

  Direktionen har evalueret budgetprocessen for budget 2015-2018 medio december 2014. Resultatet er inddraget ved udarbejdelsen af forslaget til budgettidsplan for 2016-2019.

  Budgetprocedure
  Budgetproceduren er inddelt i tre elementer

  • Basisbudgettet som samler de tekniske korrektioner
  • Mulighedskataloget der indeholder den politiske del af budgettet
  • Koordinering via fire koordineringsmøder med direktionen og Borgmesteren

  Økonomiudvalget igangsætter budgetprocessen på et opstartsmøde i marts, hvor kommunens overordnede økonomiske situation og befolkningsprognose bliver drøftet.

  Økonomiudvalget holder desuden møder i april og juni måned vedrørende status om kommunens økonomi.

   

  Bestyrelses- og rådsformænd samt formænd og næstformænd i MED-udvalgene bliver inviteret til et orienteringsmøde i april. Her præsenteres de overordnede forudsætninger og perspektiver for budget 2016.

   

  Alle ledere samles i marts til orientering om deres rolle i forhold til brugerbestyrelser, medarbejdere og ikke mindst som ledere. Det sker for at have fokus på brugerinddragelsen og understøtte processen med udarbejdelse af forslag til mulighedskataloget. Brugerbestyrelser, medarbejdere og ledere afleverer forslag til mulighedskatalog medio juni 2015.

   

  Fagudvalgene bliver orienteret om forslag til mulighedskataloget ved fagudvalgsmøderne i august 2015 og Økonomiudvalget i september 2015. Fagudvalgsmedlemmerne vil i den forbindelse have mulighed for at komme med nye forslag eller ændringsforslag til mulighedskataloget.

   

  Kommunalbestyrelsen 1. behandler budgetforslaget på mødet den 9. september. I den efterfølgende periode fra den 10. september til den 15. september har borgmesteren forhandlinger med de politiske partier. De politiske partier skal fremsende eventuelle ændringsforslag senest den 15. september kl. 12.00. Forslagene vil indgå i budgetoplægget, der sendes i høring i september måned 2015.

   

  Høring 

  I perioden 17. september til og med 23. september er der høringsfrist for bestyrelser, råd og MED-udvalg. Det er vigtigt, at bestyrelserne, rådene og MED-udvalgene tager højde for den korte høringsfrist og sørger for at afholde budgetmøder i denne periode, idet der skal afleveres høringssvar vedrørende mulighedsforslagene den 23. september 2015. I den forbindelse afholdes et orienteringsmøde for bestyrelsesformænd, råd og MED-udvalg den 17. september 2015.

   

  Økonomiudvalget foretager 2. behandling af budgettet på mødet den 29. september, hvorefter Kommunalbestyrelsens 2. behandling finder sted på mødet den 7. oktober.

   

  Direktionen afholder fire koordineringsmøder undervejs i budgetprocessen. De første to møder foregår i henholdsvis april og maj måned, hvor den økonomiske situation bliver vurderet ud fra et prognosemøde og et planlægningsmøde. I august afholder direktionen 3. budgetmøde, hvor de nyeste prognoser for skatter mv. indgår. Det sidste koordineringsmøde falder medio december, hvor budgetprocessen for budget 2016-2019 evalueres.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sundhedsmæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Miljømæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Bestyrelsesformænd, institutioner, MED-udvalg og ledere orienteres om budgetproceduren herunder varsling af høringsperiode. De orienteres desuden om tidspunkterne for de planlagte orienteringsmøder.

  Retsgrundlag

  Styrelsesloven.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2015

  Anbefales.

   

  Kenneth Kristensen Berth (O) har meldt afbud. Carina Kristensen Berth er indkaldt som stedfortræder.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-02-2015

  Godkendt.

 • Punkt 5 ØU - Tidsplan og indhold af budgetstyring i 2015

  Beslutningstema

  Center for Økonomi og Indkøb har udarbejdet forslag til indholdet af og tidsplanen for budgetstyringen i 2015.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at forslag til indhold og tidsplan for budgetstyring i 2015 bliver godkendt.

  Sagsfremstilling

  Budgetstyringen i Vallensbæk Kommune består af budgetopfølgninger, halvårsregnskab, samt opfølgning på likviditet, gældspleje og kapitalforvaltning. Disse budgetstyringsprodukter skal sikre, at budgettet overholdes og understøtte, at Vallensbæk Kommune bidrager til overholdelsen af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb har udarbejdet et forslag til tidsplan og indhold for budgetstyringen i 2015.

   

  Budgetopfølgning og halvårsregnskab

  I budgetstyringen for 2015 indgår fire budgetopfølgninger. Alle budgetopfølgninger følger op på driftssiden og rummer aktivitetstal for de enkelte områder. De tre sidste budgetopfølgninger følger også op på anlægssiden.

   

  Budgetopfølgning 3 pr. 30. juni 2015 og budgetopfølgning 4 pr. 30. september 2015 rummer desuden en status for handleplaner for institutioner og enheder.

   

  Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2015 og budgetopfølgning 4 pr. 30. september 2015 rummer desuden en opfølgning på de politiske målsætninger, der indgår i det vedtagne budget 2015.

   

  Det lovpligtige halvårsregnskab for 2015 behandles samtidig med budgetopfølgning 3.

   

  Likviditetsopfølgning

  Formålet med opfølgningen på likviditeten er at orientere om udviklingen i kassebeholdningen herunder om kommunen overholder kassekreditreglen. I Vallensbæk Kommune har der indtil nu været udarbejdet månedlige likviditetsopfølgninger. Center for Økonomi og Indkøb foreslår, at antallet af likviditetsopfølgninger bliver reduceret til fire om året svarende til det lovpligtige krav. Likviditetsopfølgningerne vil blive fremlagt på økonomiudvalgsmøderne i januar, april, september og november.

   

  Opfølgning på gældsportefølje og kapitalforvaltning

  I januar, april, september og november vil der som tidligere blive fremlagt en status for kommunens gældsportefølje med oplysninger om gældens størrelse, gennemsnitlig rentesats, afdrag og fordeling på fast/variabelt forrentede lån.

   

  Når en del af kommunens overskudslikviditet er blevet anbragt via en ekstern kapitalforvalter, vil der samtidig med opfølgningen på gældsporteføljen ske en orientering om status for den anbragte likviditet. Orienteringen vil bl.a. indeholde oplysninger om størrelsen og forrentningen af de anbragte midler. Det er forventningen, at anbringelsen bliver implementeret i første halvdel af 2015, og det forventes derfor, at der tidligst kan rapporteres i september måned 2015.  

   

  Tidsplanen for budgetstyringen i 2015 fremgår af oversigten nedenfor.

   

  Tidspunkt

  Produkt

  Indhold

  Januar

  Likviditetsopgørelse

  Aktuel og gennemsnitlig likviditet efter kassekreditregel

  Gældsportefølje

  Status for gældsportefølje

  Marts

  Budgetopfølgning 1

  pr. 31. januar 2015

  Driftsbudget pr. 31. januar 

  Aktivitetstal pr. 31. januar

  April

  Likviditetsopgørelse

  Aktuel og gennemsnitlig likviditet efter kassekreditregel

  Gældsportefølje

  Status for gældsportefølje

  Maj

  Budgetopfølgning 2

  pr. 31. marts 2015

  Driftsbudget pr. 31. marts
  Anlægsbudget pr. 31.marts Aktivitetstal pr. 31. marts
  Status på politiske målsætninger  

  September

  Budgetopfølgning 3

  pr. 30. juni 2015

   

  Halvårsregnskab

  Driftsbudget pr. 30. juni Anlægsbudget pr. 30. juni Aktivitetstal pr. 30. juni

  Status på handleplaner

  Likviditetsopgørelse

  Aktuel og gennemsnitlig likviditet efter kassekreditregel

  Gældsportefølje og kapitalforvaltning

  Status for gældsportefølje og kapitalanbringelse

   November

  Budgetopfølgning 4

  pr. 30. september 2015

   

   

  Driftsbudget pr. 30. september

  Anlægsbudget pr. 30. september 

  Aktivitetstal pr. 30. september

  Status på handleplaner
  Status på politiske målsætninger

  Likviditetsopgørelse

  Aktuel og gennemsnitlig likviditet efter kassekreditregel

  Gældsportefølje og kapitalforvaltning

  Status for gældsportefølje og kapitalanbringelse

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  De økonomiske konsekvenser fremgår af de enkelte budgetopfølgninger. Eventuelle økonomiske konsekvenser af udviklingen i kommunens likviditet, gæld og kapitalforvaltning vil også blive indarbejdet i årets budgetopfølgninger.

  Sundhedsmæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Miljømæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2015

  Anbefales.

   

  Kenneth Kristensen Berth (O) har meldt afbud. Carina Kristensen Berth er indkaldt som stedfortræder.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-02-2015

  Godkendt.

 • Punkt 6 ØU - Automatiske bevillingsoverførsler fra regnskab 2014 til budget 2015

  Beslutningstema

  Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om ”automatisk” bevillingsoverførsel af over- og underskud fra regnskab 2014 til budget 2015 på alle fagudvalgenes områder svarende til et overskud på i alt 41,543 mio. kr.

  Der overføres et samlet overskud på 8,565 mio. kr. fra regnskab 2014 til budget 2015 vedrørende den skattefinansierede drift, samt et samlet overskud på 32,978 mio. kr. vedrørende de skattefinansierede anlægsopgaver.

   

  Institutioner, afdelinger og centre har adgang til at overføre budget mellem årene. Herved kan der spares op til projekter, eller en vanskelig økonomisk situation kan håndteres. Ved overførsel af merforbrug eller mindreforbrug på mere end 5 %, skal der i udgangspunktet udarbejdes en handleplan. Alle overførsler skal godkendes politisk.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller
   

  Drift

  • at tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,758 mio. kr. til deltema 1.1 dagtilbud bliver godkendt.
  • at tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 9,467 mio. kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt.
  • at tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,204 mio. kr. til deltema 2.1 Idræt og fritid bliver godkendt.
  • at tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 1,554 mio. kr. til deltema 2.2 Kultur bliver godkendt.
  • at tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,257 mio. kr. til deltema 2.3 Fremtidens Borgerhus bliver godkendt.
  • at tillægsbevilling ved overførsel af underskud på 1,865 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse bliver godkendt.
  • at tillægsbevilling ved overførsel af underskud på 2,597 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud bliver godkendt.
  • at tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,006 mio. kr. til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser bliver godkendt.
  • at tillægsbevilling ved overførsel af underskud på 6,097 mio. kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder bliver godkendt.
  • at tillægsbevilling ved overførsel af underskud på 0,561 mio. kr. til deltema 8.3 Kommunale ejendomme bliver godkendt.
  • at tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 7,484 mio. kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation bliver godkendt.
  • at tillægsbevilling ved overførsel af underskud på 0,045 mio. kr. til deltema 13.1 Jobcenter bliver godkendt.

  Anlæg  

  • at tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,825 mio. kr. til deltema 2.2 Kultur bliver godkendt.
  • at tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,050 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets og botilbud bliver godkendt.
  • at tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 4,176 mio. kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder bliver godkendt.
  • at tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 31,264 mio. kr. til deltema 8.3 Kommunale ejendomme bliver godkendt.
  • at tillægsbevilling ved overførsel af underskud på 3,337 mio. kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation bliver godkendt.

  Handleplaner 

  • at godkende, at dagplejen, der har et overskud i 2014, der overstiger 5 % af budgettet ikke skal udarbejde en handleplan, da overskuddet er oparbejdet i henholdsvis regnskab 2013 og 2014 med henblik på indkøb af inventar og etablering af legeplads i forbindelse med etablering af nyt gæstehus. 
  • at godkende, at daginstitutionen Regnbuen, der har et overskud i 2014, der oversiger 5 % af budgettet ikke skal udarbejde en handleplan, da overskuddet er oparbejdet med henblik på indkøb af nyt inventar i forbindelse med ombygning i 2015.
  • at godkende, at daginstitutionen Amalieparkens handleplan bortfalder, da underskuddet, der oversteg 5 % af budgettet i 2013 er tilendebragt.
  • at godkende, at Ridecentret/Rideskolens regnskab 2014 bliver vurderet i forhold til deres bruttobudget på indtægts- og udgiftssiden. Derved overstiger de ikke 5 % af budgettet. Administrationen forslår derfor at det godkendes, at Ridecentret/Rideskolen ikke skal udarbejde handleplan.
  • at godkende, at Idrætscentrets handleplan bortfalder, da overskuddet, der oversteg 5 % af budgettet i 2013 er tilendebragt.
  • at godkende, at Musikskolen, der har et overskud i 2014, der overstiger 5 % af budgettet ikke skal udarbejde handleplan, på grund af puljemidler, som skal fordeles efter skoleåret.
  • at godkende, at Vej og Park, der har et underskud, der overstiger 5 % af budgettet, skal udarbejde en handleplan for afvikling af underskuddet, som behandles på Teknik- og Miljøudvalgets april møde. Vej og Park har et underskud på 6.280.000 kr. ultimo 2014. Der var et endeligt underskud på 5.359.000 kr. ultimo 2013. Der er således generet et underskud på 921.000 kr. i 2014.

   

   

  Sagsfremstilling

  Overførsel fra et budgetår til et andet betyder konkret, at der sker en genbevilling og dermed er der teknisk set tale om en tillægsbevilling i budget 2015.

  På baggrund af resultatet af regnskab 2014 søges der om overførsel af overskud vedrørende drift med 8,565 mio. kr. samt overskud vedrørende anlæg på 32,978 mio. kr. til budget 2015 på områder, der efter gældende økonomiske styringsprincipper giver mulighed for overførsel af restbevilling i form af mer-/mindreforbrug.

   

  Drift og anlæg

   

  Børne- og Kulturudvalget

  Der søges om overførsel af overskud på 12,240 mio. kr. vedrørende drift, samt overførsel af overskud på 0,825 mio. kr. vedrørende anlæg.

   

  Social- og Sundhedsudvalget

  Der søges om overførsel af underskud på 4,456 mio. kr. vedrørende drift, samt overførsel af overskud på 0,050 mio. kr. vedrørende anlæg.

   

  Teknik- og Miljøudvalget

  Der søges om overførsel af underskud på 6,658 mio. kr. vedrørende drift, samt overførsel af overskud på 35,440 mio. kr. vedrørende anlæg.

   

  Økonomiudvalget

  Der søges om overførsel af overskud på 7,439 mio. kr. vedrørende drift, samt overførsel af underskud på 3,337 mio. kr. vedrørende anlæg.

   

  Der henvises til bemærkninger i materialet vedrørende automatiske bevillingsoverførsler.

   

  Handleplaner

  Ved overførsel af merforbrug eller mindreforbrug på mere end 5 % skal der i udgangspunktet udarbejdes en handleplan.

   

  Der bliver ikke udarbejdet handleplaner for over- og underskud over 5 % af budgettet for så vidt angår fællesudgifter og indtægter, puljer samt for administrationen, da disse konti kan have store udsving mellem årene blandt andet på grund af igangværende projekter og projekter, der skydes mellem årene.

   

  Herunder er de områder og institutioner, som er berørt af princippet om handleplaner. I bilaget er der en uddybende beskrivelse af de enkelte forhold.

   

  -      Dagplejen

  -      Daginstitutionen Regnbuen

  -      Dagsinstitutionen Amalieparken

  -      Ridecenteret/Rideskolen

  -      Idrætscenteret

  -      Musikskolen

  -      Vej og Park 

   

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der søges om overførsel af i alt 41,543 mio. kr., fra regnskab 2014 til budget 2015 vedrørende områder med ”automatisk” overførselsadgang i forbindelse med decentral økonomistyring, fordelt med overskud på 8,565 mio. kr. vedrørende drift og overskud på 32,978 mio. kr. vedrørende anlæg.

   

  Kommunerne under ét overholder servicevækstrammen med budgetterne for 2014. Vallensbæk Kommune overholder også servicevækstrammen i regnskabet set i forhold til det oprindelige budget for 2014. Vallensbæk Kommune har således en forbrugsprocent inden for serviceudgifterne på 99,64 % i forhold til det oprindelige budget 2014 og på 98,24 % i forhold til det korrigerede budget. Den samlede overførsel på drift på 8,565 mio. kr. udgør 1,3 % af det korrigerede budget inden for servicevækstrammen.

   

  Direktionen følger løbende serviceudgifterne med henblik på at sikre overholdelse af servicevækstrammen. I den forbindelse skal det bemærkes, at overførselssagerne (”Automatiske bevillingsoverførsler fra regnskab 2014 til budget 2015” og ”Ansøgning om bevillingsoverførsel fra regnskab 2014 til budget 2015 på områder, hvor der ikke er automatisk overførselsadgang”) i udgangspunktet påvirker kommunens servicevækstramme i 2015 med 8,532 mio. kr., idet der søges overførsel af midler, der medregnes i servicevækstrammen. Der forventes alt andet lige tilsvarende overførsler til budget 2016 og dermed en overholdelse af servicevækstrammen i 2015.

   

  De automatiske overførsler fra 2014 til 2015 vedrørende drift ligger lavere i forhold til de automatiske overførsler fra 2013 til 2014 vedrørende drift. Overførslerne vedrørende anlæg ligger højere i 2014 til 2015 i forhold til 2013 til 2014.

   

  Automatiske overførsler

  Drift

  Anlæg

  2013 til 2014

  12,043 mio. kr.

  26,659 mio. kr.

  2014 til 2015

    8,565 mio. kr.

  32,978 mio. kr.

   

   

   

   

  Sundhedsmæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Miljømæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2015

  Anbefales med den ændring, at Vej og Park får eftergivet deres merforbrug på 6,280 mio. kr. Direktionen skal udarbejde en plan for Vej og Parks økonomistyring.

   

  Kenneth Kristensen Berth (O) har meldt afbud. Carina Kristensen Berth er indkaldt som stedfortræder.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-02-2015

  Godkendt med Økonomiudvalgets anbefaling.

 • Punkt 7 ØU - Ansøgning om bevillingsoverførsel fra regnskab 2014 til budget 2015 på områder, hvor der ikke er "automatisk" overførselsadgang

  Beslutningstema

  Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om ansøgning af bevillingsoverførsel af over- og underskud fra regnskab 2014 til budget 2015 på områder, der ikke efter gældende økonomiske styringsprincipper giver mulighed for overførsel af restbevilling i form af mer-/ eller mindreforbrug.

   

  Der søges overført et samlet underskud på 0,033 mio. kr. fra regnskab 2014 til budget 2015 for så vidt angår den skattefinansierede drift. Derudover søges overført et samlet underskud på 23,120 mio. kr. vedrørende finansiering.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller:

   

  Drift 

  • at tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,105 mio. kr. til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt. 
  • at tillægsbevilling ved overførsel af underskud på 0,138 mio. kr. til deltema 13.1 jobcenter bliver godkendt.

  Finansiering 

  • at overførsel af mindreindtægter på 23,120 mio. kr. fra regnskab 2014 til budget 2015 vedrørende finansiering bliver godkendt.

  Sagsfremstilling

  På baggrund af resultatet af regnskab 2014 vedrørende områder, hvor der ikke er ”automatisk” overførselsadgang mellem årene, søges om overførsel af drift og finansiering til budget 2015 efter ansøgning fra centrene.

   

  Drift

   

  Børne- og Kulturudvalget

  Der søges om overførsel af overskud på 0,105 mio. kr. til deltema 1.1 dagtilbud vedrørende specialgruppen i daginstitutionen Birkely.

   

  Økonomiudvalget

  Der søges om overførsel af underskud på 0,138 mio. kr., til deltema 13.1 Jobcenter vedrørende projekter under beskæftigelsesområdet der overføres til budget 2015.

   

  Finansiering

   

  Der søges om overførsel af forventet låneoptagelse vedrørende 2014 på 10,598 mio. kr. Låneoptagelsen vedrørende 2014 er budgetlagt i 2014, men søges overført til 2015, da optagelsen sker i første kvartal 2015. Der fremlægges en særskilt sag om låneoptag for 2014 på samme møde som sagen om overførsler.

   

  Herudover søges der overførsel af låneadgang bevilget i 2014 vedrørende ESCO projekter med i alt 12,522 mio. kr.

   

  Der henvises til bemærkninger i materialet vedrørende områder, hvor der ikke er automatisk overførselsadgang.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der søges om overførsel af underskud vedrørende drift på 0,033 mio. kr., samt mindreindtægter vedrørende finansiering på 23,120 mio. kr., fra regnskab 2014 til budget 2015.

  Sundhedsmæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Miljømæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2015

  Anbefales.

   

  Kenneth Kristensen Berth (O) har meldt afbud. Carina Kristensen Berth er indkaldt som stedfortræder.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-02-2015

  Godkendt.

 • Punkt 8 ØU - Låneoptag for 2014

  Beslutningstema

  Opgørelse af Vallensbæk Kommunes lånemulighed vedrørende året 2014 og beslutning om låneoptagelse.

   

  Beslutning om omlægning af en andel af kommunens gæld fra variabel til fast rente.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

  • at der bliver optaget lån vedrørende 2014 på 10,598 mio. kr.
  • at lånene optages som variabelt forrentede
  • at en del af kommunens gæld med variabel rente omlægges til fast rente med virkning fra 2017.

  Sagsfremstilling

  En kommune har mulighed for at lånefinansiere en række nærmere afgrænsede udgifter, der er fastlagt i lånebekendtgørelsen. Summen af disse udgifter udgør kommunens låneadgang for et givent år.

   

  Vallensbæk Kommunes låneadgang for 2014 består af følgende dele:

   

  Lån til energibesparende anlæg

  Kommunerne kan ifølge lånebekendtgørelsen lånefinansiere anlægsudgifter til energibesparende formål. Vallensbæk Kommunes udgifter til energibesparende anlæg udgør 5,877 mio. kr. i 2014.

   

  Lån til indefrosne ejendomsskatter

  Kommunerne kan ifølge lånebekendtgørelsen lånefinansiere indefrosne ejendomsskatter. I 2014 er der sket en tilvækst af indefrosne ejendomskatter på 0,312 mio. kr.

   

  Låneadgang for vanskeligt stillede kommuner tildelt af Økonomi- og Indenrigsministeriet

  Vallensbæk Kommune har efter ansøgning til en lånepulje målrettet vanskeligt stillede kommuner af Økonomi- og Indenrigsministeriet fået tildelt en låneadgang for 2014 på 1,000 mio. kr.

   

  Overført låneadgang på kvalitetsfondsområderne fra 2013

  Vallensbæk Kommune modtog for 2013 en låneadgang på kvalitetsfondsområderne på i alt 13,5 mio. kr. til en række afgrænsede anlægsprojekter. Den del af låneadgangen, der ikke blev benyttet for 2013, kan benyttes i 2014, hvis anlægsprojekterne er fortsat i 2014. Dette medfører en låneadgang på 3,409 mio. kr. for 2014.

   

  Vallensbæk Kommunes samlede låneadgang for regnskabsåret 2014 udgør således 10,6 mio. kr.

   

  Låneoptagelsen vedrørende 2014 er budgetlagt i 2014, men søges i overførselssagen overført til 2015, da optagelsen sker i første kvartal 2015. Overførselssagen behandles på samme møde som sagen om låneoptagelsen. Låneoptagelsen foregår i 2015, da låneadgangen for 2014 på en række områder afhænger af kommunens faktiske udgifter i 2014. Låneadgangen kan derfor først opgøres endeligt efter årets afslutning.

   

  Låneadgangen er opsummeret nedenfor.

   

  Lånemulighed

  Mio. kr.

  Lån til energibesparende anlæg

   5,877

  Lån til indefrosne ejendomsskatter

   0,312

  Lånadgang for vanskeligt stillede kommuner

   1,000

  Låneadgang til kvalitetsfondsprojekter overført fra 2013 til 2014

   3,409

  Låneadgang i alt

   10,598

   

   

  Lånene optages med en løbetid på 25 år, bortset fra låneadgang målrettet vanskeligt stillede kommuner, der er givet under forudsætning af, at lånet afdrages over en periode på maksimalt 10 år.

   

  Lånene foreslås optaget med variabel rente for at udnytte det aktuelt meget lave renteniveau. Dette vil medføre, at andelen af variabelt forrentede lån vil stige fra 41 % til 43 %. Dette er indenfor rammerne af Vallensbæks Kommunes finansielle strategi, som indebærer, at variabelt forrentede lån maksimalt må udgøre 50 % af kommunens samlede gæld.

   

  Renteniveauet er aktuelt meget lavt, det gælder både den variable og den faste rente. Det taler for at omlægge en del af gælden fra variabel til fast rente for at sikre kommunen imod fremtidige rentestigninger og opnå en fast forrentning af gælden på et lavt niveau. Den faste rente på ca. 1,4 % er imidlertid stadig langt højere end den variable rente på ca. 0,3 %. Hvis der omlægges fra variabelt til fast forrentede lån på nuværende tidspunkt, vil kommunen umiddelbart opleve stigende renteudgifter. Det vurderes samtidig, at det lave niveau for den variable rente vil fortsætte i de nærmeste år.

   

  For at sikre en fast forrentning af gælden på lidt længere sigt og samtidig udnytte det meget lave renteniveau foreslår Center for Økonomi og Indkøb, at en andel af kommunens gæld bliver omlagt fra variabelt til fast forrentet gæld med virkning fra 2017. Gælden vil således fortsat være variabelt forrentet to år frem i tiden. Fra 2017 vil gælden imidlertid være fast forrentet på et niveau på ca. 1,4 %. Dette niveau fastlægges nu og ændres ikke selvom den faste rente i 2017 skulle være væsentlig højere end 1,4 %.

   

  Kommunens variabelt forrentede gæld udgør på nuværende tidspunkt ca. 150 mio. kr. For at udnytte det lave renteniveau foreslås det, at der tages beslutning om at omlægge enten 50, 75 eller 150 mio. kr. til fast forrentning med virkning fra 2017.

   

  Ifølge lånebekendtgørelsen skal beslutning om optagelse af lån være truffet af Kommunalbestyrelsen i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret. Lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  De forventede konsekvenser for renter og afdrag af låneoptaget for 2014 er indarbejdet i det vedtagne budget 2015-2018.

   

  De budgetmæssige konsekvenser af en eventuel omlægning fra variabelt til fast forrentet gæld vil blive indarbejdet i basisbudgettet for 2016-2019.

  Sundhedsmæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Miljømæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Lånebekendtgørelsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2015

  Anbefales med omlægning af 150 mio. kr.

   

  Kenneth Kristensen Berth (O) har meldt afbud. Carina Kristensen Berth er indkaldt som stedfortræder.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-02-2015

  Godkendt med Økonomiudvalgets anbefaling.

 • Punkt 9 ØU - Godkendelse af revideret areallejekontrakt

  Beslutningstema

  Kommunalbestyrelsen skal godkende, at den lejeaftale, der i december 2012 blev indgået mellem kommunen og Vallensbæk Kloakforsyning A/S, bliver revideret.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Direktionscentret indstiller,  

  • at den reviderede lejeaftale bliver godkendt 
  • at tillægsbevilling til mindreindtægt på 312.000 kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation for 2015 samt hvert af overslagsårene bliver godkendt

  • at der som finansiering meddeles tillægsbevilling på -269.000 kr. i 2015 vedrørende rengøringspuljer på deltema 1.1, Dagtilbud

  • at der som finansiering meddeles tillægsbevilling på -43.000 kr. i 2015 vedrørende rengøringspuljer på deltema 1.2, Skoler og skolefritidsordninger

  Finansieringsforslagene er under forudsætning af, at sagen om overførsler fra 2014 til 2015, der behandles af Økonomiudvalget den 10. februar 2015 og af Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2015, bliver godkendt.

  Sagsfremstilling

  I december 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen en lejeaftale mellem kommunen og Vallensbæk Kloakforsyning A/S. Aftalen vedrører en række arealer, hvor der ligger tekniske anlæg, som bliver benyttet til kloakforsyning. Der er tale om arealer med bassiner, pumpestationer, olieudskillere m.v.

   

  Vallensbæk Kloakforsyning A/S er nu en del af HOFOR Spildevand Vallensbæk A/S (herefter HOFOR).

   

  HOFOR er ved en gennemgang af arealerne blevet opmærksom på, at arealangivelsen ikke er korrekt og bør justeres. De relevante arealer fremgår af et bilag til aftalen.

   

  HOFOR har på denne baggrund anmodet om, at lejeaftalen justeres. HOFOR har fremsendt et revideret bilag, og forvaltningen har på baggrund heraf udarbejdet et udkast til tillæg til aftalen.

   

  Justeringen betyder, at antallet af m2, som HOFOR lejer, bliver ændret fra 50.690 m2 til 14.469 m2. Hertil kommer 6.670 m2, der lejes som ”temporært vådområde” (til brug i gennemsnit hvert 10. år) og derfor foreslås betalt med en tiendedel af lejen. Det fremgår af det reviderede bilag til aftalen.

   

  Den reviderede arealangivelse medfører en nedgang i lejeindtægt for kommunen, som anført under de økonomiske konsekvenser. 

   

  HOFOR og forvaltningen er enige om at foreslå, at reguleringen af lejebetalingen foretages pr. 1. januar 2015.

   

    

  Justering af arealerne 

  HOFOR er blevet opmærksom på en række forskellige forhold, der nødvendiggør aftalens justering.

   

  Nogle arealer er rettelig ikke ejet af kommunen, og nogle er offentlige vejarealer. På andre arealer er ledninger m.v. nu underlagt en tinglyst deklaration (og arealerne skal ikke længere lejes), og for nogle arealers vedkommende er arealopgørelsen blevet justeret i overensstemmelse med de faktiske forhold. Andre arealer ligger i tilknytning til bassiner og forventes alene anvendt sjældent (gennemsnitligt hvert 10. år) som temporært vådområde (en slags ”buffer”), mens de resten af tiden kan anvendes som rekreative områder.

   

  Andre arealer har hidtil ikke været omfattet af aftalen, men bør rettelig være det.

   

  Der er altså både områder, der er taget ud af aftalen, og områder der kommet ind i aftalen.

   

  Den nærmere begrundelse for justeringen vedrørende de enkelte arealer fremgår af et bilag til sagen, som HOFOR har udarbejdet.

   

  HOFOR (direktør Frank Brodersen) har gennemgået ønskerne til justering og begrundelserne herfor med forvaltningen. Efter forvaltningens opfattelse er det korrekt og rimeligt, at aftalen justeres.  

   

  Det bemærkes, at der i areallejekontrakten er taget højde for en efterfølgende justering. Det fremgår således af kontraktens punkt 7.1., at hvis en eller flere af ejendommene udgår af kontrakten, reduceres den årlige lejebetaling med den leje, som disse ejendomme indgår med. Den foreslåede justering af aftalen er i overensstemmelse hermed.

   

  Justeringen medfører, at to pumpestationer udgår af lejeaftalen, og at kommunen derfor overtager ansvaret for at vedligeholde dem. Det er anlæg nr. 27, pumpestation ved Horsestien, og anlæg nr. 29, pumpestation ved Nøddebostien, der er tale om. De kan findes i bilaget. Begge disse anlæg pumper alene vej-/sti-vand og ikke vand i forbindelse med kloakforsyningen. De kan derfor ikke lovligt vedligeholdes af HOFOR.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Justering af lejeaftalen betyder en nedgang i lejeindtægt på 312.000 kr. fra 2015 og frem på grund af, at man udlejer et mindre antal kvadratmeter.

  Sundhedsmæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Miljømæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Tillægget til aftalen skal underskrives af kommunen og HOFOR, og begge parter skal have et eksemplar af aftalen.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2015

  Anbefales.

   

  Kenneth Kristensen Berth (O) har meldt afbud. Carina Kristensen Berth er indkaldt som stedfortræder.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-02-2015

  Godkendt.

 • Punkt 10 ØU - Politiske målsætninger 2016-2019

  Beslutningstema

  Sagen handler om hvilke politiske målsætninger, der skal udarbejdes i år, og hvordan arbejdet med de politiske målsætninger skal tilrettelægges.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

   

  Direktionscentret indstiller, 

  • at der udarbejdes følgende:
   • politiske målsætninger for de grønne områder for 2016-2019
   • politiske målsætninger for ældre for 2016 - 2019
  • at de politiske målsætninger bliver sendt i høring efter godkendelse i de respektive fagudvalg
  • at tidspunktet for høring af de politiske målsætninger ligger tidligere end vedtaget i styringskonceptet. Høringsperioden vil i 2015 derfor være 4. juni – 12. august 2015

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen skal beslutte hvilke områder, der skal udarbejdes politiske målsætninger for. De politiske målsætninger skal gælde fra 2016 - 2019.

  Administrationen anbefaler, at der bliver udarbejdet

  • politiske målsætninger for grønne områder for 2016-2019
  • politiske målsætninger for ældre for 2016 – 2019

  De politiske målsætninger vil gælde fra 2016 og fire år frem.

  Forvaltningen vil, når områderne er valgt, udarbejde udkast til de politiske målsætninger. Disse udkast vil blive behandlet af to omgange på udvalgsmøder i hhv. maj og juni 2015. Efter behandlingen på fagudvalgene på junimøderne bliver de politiske målsætninger sendt i høring.
   

  Administrationen anbefaler, at høringsperioden bliver ændret, så høring af de politiske målsætninger er gennemført inden budgettets høring. Ændringen skyldes tilbagemeldinger på høringsprocessen for 2014, hvor der var et udbredt ønske om en længere høringsproces og en høringsproces, der faldt før budgettets høring. Derfor vil de politiske målsætninger komme i høring i perioden 4. juni til 12. august 2015. De politiske målsætninger bliver efter høringen behandlet af Økonomiudvalget og bliver derefter endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen i september.


  De politiske målsætninger tager afsæt i ”Kommuneplanstrategi 2014 – Det hele menneske i fremtidens boligby” og er udtryk for en politisk prioritering af, hvad der er vigtigst og hvilke mål, der skal opfyldes, på det område den politiske målsætning dækker. Formålet er at nå visionerne i kommuneplanstrategien.

  I 2014 blev der udarbejdet politiske målsætninger for:

  • uddannelse
  • klima
  • erhverv
  • sundhed
  • nye samarbejdsformer

  I de kommende år kan der blive udarbejdet nye politiske målsætninger, ligesom de eksisterende politiske målsætninger kan blive revideret.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sundhedsmæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Miljømæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  De politiske målsætninger vil komme i høring i perioden 26/6 til 30/8 2015

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2015

  Anbefales.

   

  Kenneth Kristensen Berth (O) har meldt afbud. Carina Kristensen Berth er indkaldt som stedfortræder.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-02-2015

  Godkendt.

 • Punkt 11 TMU - Letbanen - håndtering af gravetilladelser til ledningsomlægninger

  Beslutningstema

  Der skal tages stilling til oprettelse af et fælles kontor for kommunerne langs Ring 3, der skal håndtere gravetilladelser, trafikomlægninger og borgerhenvendelser i forbindelse med omlægninger af ledninger, så der bliver plads til Letbanen.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Erhverv og Teknik indstiller,

  • at Vallensbæk Kommune tilslutter sig oprettelsen af et fælles kontor til trafikhåndtering i forbindelse med ledningsomlægninger
  • at nærmere organisering af fælleskontoret sker administrativt med henblik på, at kontoret kan være i drift 1. august 2015
  • at forslag til finansiering af udgiften til et fælleskontor medtages ved en kommende budgetopfølgning.

  Sagsfremstilling

  Kommunerne i letbanesamarbejdet har oprettet en række myndighedsgrupper med henblik på at koordinere den kommunale myndighedsbehandling i forbindelse med etableringen af Letbanen i Ring 3. Letbaneselskabet, Ring 3 Letbane I/S, deltager i gruppernes møder og tager sig af sekretærfunktionen.

   

  En af grupperne ’Veje og Trafik’ tager sig af trafikale spørgsmål og har nedsat en mindre arbejdsgruppe omkring trafikhåndteringen i forbindelse med ledningsomlægninger.

   

  Der kan ikke ligge ledninger under skinner til Letbanen, da det ikke kan lade sig gøre at omdirigere trafikken, grave op og reetablere bagefter, som er tilfældet med ledninger under veje.

   

  Forud for anlæg af Letbanen skal der foretages betydelige omlægninger af forsyningsledninger, så der bliver plads til Letbanen. Der er 50 individuelle ledningsejere fordelt på 8 kommuner langs Ring 3, hvor nogle er gennemgående i alle kommuner, nogle i flere kommuner og andre kun i en enkelt kommune.

   

  Den samlede tid afsat til ledningsomlægninger gør, at flere omlægninger skal ske på samme tid langs Ring 3. Ledningsomlægningerne skal foregå i perioden fra oktober 2015 til udgangen af 2017. Der er derfor behov for en koordinering af trafik og gravetilladelser på tværs af kommunerne, for at sikre fremkommeligheden og undgå nedbrud i trafikken, både på Ring 3 og på parallelle veje. Hertil kommer, at forsinkelser i forbindelse med ledningsomlægningerne vil forsinke anlægget af Letbanen.

   

  Med henblik på en nødvendig optimering af koordineringen, foreslår Center for Erhverv og Teknik, på baggrund af anbefaling fra myndighedsgruppen for ’Veje og Trafik’, at der etableres et fælles kontor for trafikhåndtering jf. bilag 1.

   

  Det fælles kontor skal tage sig af behandling af ledningsprotokoller, forberedende myndighedsbehandling i forbindelse med gravetilladelser, tilsyn og opfølgning, afleveringsforretninger samt henvendelser fra trafikanter og borgere afstemt med kommunen på den aktuelle vejstrækning.

   

  Fælleskontoret bemandes med interne eller eksterne personaleressourcer efter den respektive kommunes eget valg.

  Det er arbejdsgruppens vurdering, at fælleskontoret skal bemandes med personaleressourcer svarende til 5 årsværk pr. år svarende til en samlet årlig udgift på ca. 3,0 mio. kr. pr. år, idet det skal vurderes, om kontoret kan starte op med lidt færre ressourcer i starten, hvor belastningen kan være lidt mindre.

  Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at give et mere præcist bud på prisen.

   

  Udgifterne eller alternativt personaleressourcer fordeles efter fordelingsnøglen, som er tilpasset således, at kun kommuner, som er vejmyndighed på Ring 3 og udsteder gravetilladelser er omfattet.

   

  Fordelingsnøgle

  Andel

  Lyngby-Taarbæk Kommune

  24,09 %

  Gladsaxe Kommune

  24,24 %

  Herlev Kommune

  12,91 %

  Rødovre Kommune

  3,86 %

  Glostrup Kommune

  13,81 %

  Brøndby Kommune

  8,04 %

  Vallensbæk Kommune

  6,06 %

  Ishøj Kommune

  6,96 %

   

  For Vallensbæk Kommune betyder det, at den årlige udgift skønsmæssigt vil udgøre ca. 180.000 kr. eller ca. 0,3 årsværk. Det kan tænkes, at nogle af de store kommuner vælger at flytte medarbejderressourcer til fælleskontoret.

  Center for Erhverv og Teknik har ikke mulighed for at stille med personaleressourcer.

   

  Når Center for Erhverv og Teknik står med tilsvarende komplekse myndighedsopgaver, indhenter forvaltningen konsulentbistand udefra. Selve myndighedsgodkendelsen og kvalitetssikringen bliver varetaget af Center for Erhverv og Tekniks faste medarbejdere.  

   

  Prisen for tilsvarende konsulentbistand fra vejingeniør, som fælleskontoret kan bidrage med, skønnes til ca. 500.000 kr. om året.

   

  Tidsplanen forudsætter, at kommunerne meddeler deres tilsagn til fælleskontoret inden 1. april 2015 for at sikre den nødvendige tid til mobilisering og opstart. Fælleskontoret forudsættes således bemandet i perioden fra 1. august 2015 til 31. december 2017.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Vallensbæk Kommune skal bidrage med 6,06 % af udgiften på ca. 3,0 mio. kr. årligt svarende til ca. 180.000 kr. til fælleskontoret. I 2015 vil udgiften udgøre 5 måneders drift af kontoret, hvorfor udgiften i 2015 forholdsmæssigt vil udgøre 75.000 kr. Center for Erhverv og Teknik har ikke selv midler til opgaven, da den ligger udover den normale myndighedsbehandling på området.

  Sundhedsmæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Miljømæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Ingen bemærkninger.

  Retsgrundlag

  Lov om offentlige veje, kap. 11.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2015

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2015

  Anbefales.

   

  Kenneth Kristensen Berth (O) har meldt afbud. Carina Kristensen Berth er indkaldt som stedfortræder.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-02-2015

  Godkendt.

 • Punkt 12 TMU - Arbejde med at etablere en pilotnaturpark på Vestegnen

  Beslutningstema

  Godkende at Vallensbæk kommune indleder et tværkommunalt samarbejde og mulighed for etablering af en pilotnaturpark på Vestegnen.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

   

  Park- og Vejcenter Ishøj indstiller,

  • at Vallensbæk Kommune sammen med øvrige vestegnskommuner indgår i et indledende tværkommunalt samarbejde om mulighed for at etablere en pilotnaturpark på Vestegnen.

  En lignende sag vil blive fremlagt i Ishøj, Albertslund og Høje Taastrup.

  Sagsfremstilling

  Vallensbæk, Ishøj, Albertslund og Høje Taastrup kommuner har på administrativt niveau mødtes for at drøfte opstart af et samarbejde, hvor vestegnskommunerne og Naturstyrelsen Østsjælland i fællesskab søger Friluftsrådet om, at et større sammenhængende område i kommunerne vil kunne få status af pilotnaturpark.

   

  På Vestegnen vil der kunne skabes en større sammenhængende pilotnaturpark eksempelvis ved at lade Store Vejleådalen være sammenhængende med de to store regionale naturområder, Vestskoven og Strandparken.

  Friluftsrådet definerer naturparker som større sammenhængende landskaber af regional betydning. De vil ofte indeholde naturområder af national og international betydning. De er velafgrænsede med stor landskabelig skønhed, naturrigdom og kulturhistorisk værdi. De repræsenterede landskaber er karakteristiske for landets forskellige egne og bør nyde særlig beskyttelse af hensyn til nuværende og kommende generationer.

   

  Friluftsrådet etablerede mærkningsordningen Danske Naturparker i 2013.

   

  Pilotnaturpark

  En pilotnaturpark kan gå forud for en egentlig naturpark. Bliver et naturområde optaget som pilotpark, vil der efter en periode med forskellige tiltag kunne søges om optagelse i Danske Naturparker. Der kan dog søges om direkte optagelse i Danske Naturparker, hvis et område er velundersøgt. Friluftsrådet administrerer ordningen og vurderer om ansøger lever op til kriterierne for pilotnaturpark og efterfølgende for Danske Naturparker.

   

  Etablering af en pilotnaturpark giver en lang række fordele, heriblandt et styrket tværkommunalt samarbejde mellem myndigheder, borgere, interessegrupper mv. samt en styrket branding af vestegnskommunerne samt forbedret kendskab og adgangsmuligheder til de mange natur- og kulturværdier.

   

  Ved ansøgning om at etablere en pilotnaturpark vil en række forhold skulle være afklaret, herunder en foreløbig afgrænsning af parken, udvælgelse af ansvarlig administrativ medarbejder, nedsættelse af et naturparkråd, udarbejdelse af budget, igangsættelse af en borgerinddragende proces.

   

  I arbejdet med at etablere en pilotnaturpark er der således især fokus på processen med at danne en tværgående ramme for samarbejdet. Det er en forudsætning for en ansøgning om at blive pilotnaturpark, at arbejdet med det er godkendt politisk.

   

  De øvrige kommuner (Greve, Brøndby, Glostrup, Ballerup, Egedal) inden for det potentielle pilotnaturparkområde samt Naturstyrelsen Østsjælland (Vestskoven) bliver orienteret om arbejdet på administrativt niveau på et møde i slutningen af februar.

   

  I løbet af foråret bliver det afklaret om der er konsensus blandt parterne om at arbejde videre med en pilotnaturpark på Vestegnen. Processen frem mod at lave en ansøgning til Friluftsrådet forventes at strække sig over 12 – 18 måneder og vil involvere myndigheder, borgere, interesseorganisationer og foreninger.

   

  Baggrund

  Idéen om at ansøge om etablering af en pilotnaturpark på Vestegnen er opstået i kølvandet på mærkningsordningen for Danske Naturparker, der blev udviklet i perioden 2010 – 2013 samt Regeringens Naturplan Danmark, der udkom i oktober 2014.

   

  Mærkningsordningen har tidligere givet overvejelse til ønsket om etablering af en pilotnaturpark på Vestegnen. De fire Store Vejleå kommuner: Albertslund, Høje-Taastrup, Vallensbæk og Ishøj fik af Friluftsrådet i 2010 afslag på en ansøgning om, at Store Vejleådalen kunne komme med i pilotfasen til udviklingen af den nye mærkningsordning. Afslaget blev givet med begrundelse om, at Store Vejleådalen ikke udgjorde et sammenhængende landskab.

   

  I forbindelse med en ny ansøgning vil det derfor især være arealet og afgrænsningen af en potentiel pilotpark, som de involverede parter vil skulle arbejde med.

   

  Regeringen giver med Naturplan Danmark Danske Naturparker fornyet opmærksomhed. I den landsdækkende naturplan nævnes Danske Naturparker som et væsentligt bidrag til at skabe bedre sammenhæng i de danske naturområder.

   

  Der vurderes derfor i dag at være nye og gunstige betingelser tilstede for at genoptage idéen om en naturpark på Vestegnen.

   

  Med en pilotnaturpark og siden en naturpark skabes en tværsektoriel platform for planlægning af natur og friluftsliv på et regionalt/lokalt niveau. Pilotnaturparken kræver ikke særlovgivning og lægger ikke yderligere restriktioner på arealerne, men fordrer til gengæld en fælles vision og et kommunalt engagement.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  I processen frem mod at sende en ansøgning om pilotnaturpark forventes ikke økonomiske konsekvenser for Vallensbæk Kommune. Der vil skulle nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra flere af de involverede myndigheder. I det omfang at Vallensbæk Kommune deltager i arbejdsgruppen, vil det kræve  personalemæssige ressourcer. I ansøgningsprocessen vil der blive afsøgt muligheder for at opnå ekstern støtte, f.eks. til tovholderfunktionen.

  Sundhedsmæssige konsekvenser

  På sigt vil en pilotnaturpark kunne bidrage til at styrke borgernes sundhed, idet der vil blive oplyst om og skabt bedre adgang til frilufts- og naturoplevelser, som er befordrende for fysisk og psykisk velvære. 

  Miljømæssige konsekvenser

  På sigt vil en pilotnaturpark være en løftestang for forbedring af naturarealerne, idet en koordineret naturplejeindsats for et større område vil give gode betingelser for udviklingen af et varieret plante- og dyreliv.

  Kommunikation

  Der er ikke på nuværende tidspunkt planlagt særskilt kommunikation om projektet. Når projektet opnår en mere organiseret form med nedsættelse af arbejdsgruppe og tovholder kan det overvejes at formilde mere bredt om projektet, f.eks. i elektroniske og trykte medier.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2015

  Sagen sat til afstemning.

   

  For stemte 2 (gruppe V og gruppe A). Imod stemte 3 (gruppe C).

   

  Sagen er ikke godkendt.

   

  Gruppe V begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2015

  Sagen blev sat til afstemning:

  For stemte gruppe A (1 stemme)

  Imod stemte gruppe C (3 stemmer)

  Gruppe O (1 stemme) undlod at stemme.

   

  Sagen behandles af Kommunalbestyrelsen

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-02-2015

  Gruppe V havde ved Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen benyttet sin standsningsret og begæret sagen i Kommunalbestyrelsen.

   

  Det blev besluttet, at sagen sendes tilbage til forvaltningen til yderligere belysning med henblik på fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 • Punkt 13 BKU - Udvidelse af køkkener i daginstitutionerne Løkkebo og Nøddeboparken

  Beslutningstema

  Udvidelse af produktionskøkkener i to daginstitutioner på baggrund af afstemning om frokostordning til børnehavebørn.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Børn og Unge indstiller, 

  • at udvidelsen af køkkenerne i daginstitutionerne Løkkebo og Nøddeboparken bliver godkendt
  • at der meddeles anlægsbevilling og afgives rådighedsbeløb på 1.100.000 kr. i 2015 til udvidelse af køkkener i daginstitutionerne Løkkebo og Nøddeboparken
  • at der som finansiering meddeles tillægsbevilling på -752.000 kr. i 2015 vedrørende den oprindelige afgivne anlægsbevilling til ”Nyt tag på Højrupgård”
  • at der som finansiering meddeles tillægsbevilling på -348.000 kr. i 2015 vedrørende overskud i 2014 fra rengøringspulje under deltema 1.2 Skoler og SFO. 

  Finansieringsforslagene er under forudsætning af, at sagen om overførsler fra 2014 til 2015 der behandles af Økonomiudvalget den 10. februar 2015 og af Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2015 godkendes.

   

  Sagsfremstilling

  I 2010 vedtog Folketinget en tilføjelse til dagtilbudsloven, der handlede om frokostmåltider i daginstitutioner.

   

  Med loven om frokostordninger i daginstitutioner er kommunen forpligtet til at tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn i daginstitutioner. Loven er udformet, så frokostordningen som udgangspunkt er gældende for alle børn i alle daginstitutioner. Herefter er det op til forældrebestyrelsen i daginstitutionen eller et flertal af forældrene

  at fravælge frokostordningen, hvis denne ikke ønskes.

   

  Valg af frokostordning afholdes hvert andet år. I september 2014 er der afholdt valg til frokostordning for børnehavebørnene i kommunen. Der er frokostordning i alle vuggestuer. I Vallensbæk Kommune er frokostordningen for børnehavebørnene fuldt forældrefinansieret.

  Det er tanken med en frokostordning, at maden bliver produceret i egen institution, så børnene kan lære om kost, sundhed og bæredygtighed mv. 

   

  Resultat af afstemning foretaget september 2014 

   

  Ja til frokostordning

  Nej til frokostordning

  Regnbuen

  X

   

  Amalieparken

  X

   

  Syvhøjvænge

   

  X

  Birkely

   

  X

  Løkkebo

  X

   

  Stien

   

  X

  Mejsebo

   

  X

  Nøddeboparken

  X

   

  Sommerfuglen

   

  X

   

  Daginstitutionerne Regnbuen, Amalieparken, Løkkebo og Nøddeboparken har valgt frokostordningen til. Ved forrige valg i 2012 var det kun Amalieparken, der valgte en frokostordning.

   

  Amalieparken har et produktionskøkken, som er godkendt til at producere mad til alle børn i institutionen. Løkkebo, Nøddeboparken og Regnbuen skal ved en øget produktion af mad have udvidet deres køkkener til egentlige produktionskøkkener.

   

  Forvaltningen anbefaler, at køkkenet i dagsinstitutionen Regnbuen bliver renoveret i forbindelse med den planlagte energirenovering af institutionen. I mellemtiden vil der blive serveret kold mad i institutionen. Det er forventningen, at Regnbuen bliver energirenoveret i 2015/16.

   

  Daginstitutionerne Løkkebo og Nøddeboparken skal have udvidet deres køkkener til den udvidede madproduktion. Udvidelsen betyder, at frokostordningen, som egentlig skulle være gået i gang den 1. januar 2015, bliver udskudt til medio 2015. Det betyder, at børnene skal have madpakker med, indtil ombygningen er færdig.

   

  Forvaltningen kan oplyse, at daginstitutionen Sommerfuglen stemte nej til madordning, men efter afstemningen har henvendt sig igen med ønske om at få etableret et produktionskøkken. Forvaltningen har taget udgangspunkt i den gældende afstemning, men vil stille forslag til budget 2016 om, at der bliver afsat midler til etablering af produktionskøkkener, hvis flere institutioner skulle vælge frokostordning ved næste afstemning.

   

  Forældretilfredshedsundersøgelsen

  Vallensbæk Kommune har gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse i september-oktober 2014 blandt forældre til børn i samtlige dagtilbud i kommunen.  Undersøgelsen peger blandt andet på, at der er en markant tilbagegang i forhold til tilfredsheden med frokostmåltidet. Derudover viser undersøgelsen, at dagtilbuddene skal blive bedre til at synliggøre arbejdet med kost og bevægelse. Frokostordningen for alle institutionens børn kan bidrage til et kvalitetsløft inden for disse punkter.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Forslaget om udvidelse af køkkener i daginstitutionerne Løkkebo og Nøddeboparken vil medføre merudgifter på 1.100.000 kr. i 2015.

   

  Prisen for produktionskøkkener i Løkkebo og Nøddeboparken er inkl. inventar.
   

  Det er foreslået, at udgiften bliver finansieret via anlægsbevilling på 752.000 kr., som var afsat til istandsættelse af nyt tag på Højrupgård samt 348.000 kr. fra et overskud i 2014 fra rengøringspuljen på skoleområdet.

   

  Finansieringsforslaget omkring overskuddet fra rengøringspuljen på skoleområdet indebærer, at der i 2015 flyttes 348.000 kr. fra drift til anlæg.

   

   

  Sundhedsmæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Miljømæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Forældrebestyrelserne bliver orienteret om kommunalbestyrelsens beslutning.

  Retsgrundlag

  Lov nr. 631 af 11. juni 2010 om fleksible frokostordninger i daginstitutioner.

  Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 04-02-2015

  Anbefales.

   

  Kenneth Kristensen Berth (O) og Erdal Colak (F) deltog ikke i behandling af punktet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2015

  Anbefales.

   

  Kenneth Kristensen Berth (O) har meldt afbud. Carina Kristensen Berth er indkaldt som stedfortræder.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-02-2015

  Godkendt.

 • Punkt 14 Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene

  Beretning

  Borgmesteren orienterede om følgende: 

  • Konsekvenser af den nye refusionsreform 
  • Rundtur for Kommunalbestyrelsen med DONG 
  • Transportministerens besøg vedrørende støj
 • Punkt 15 Forespørgsler fra medlemmerne

  Forespørgsler

  Søren Wiborg (A) spurgte om følgende:

   

  • Hvorfor er Børne- og Kulturudvalget ikke blevet inddraget i beslutningen om, hvorvidt der skulle afholdes skolevalg på Vallensbæk kommuners skoler?
  • Hvorfor kan der ikke betales med Dankort vedrørende andet end kørekort og pas i Fremtidens Borgerhus?
  • Om et svar, som en borger havde fået vedrørende sin boligsituation, var rimeligt?

   

  Borgmesteren svarede.

 • Punkt 16 Spørgetid

  -

  Ingen bemærkninger.