You are here

1. Vi er energieffektive og forebygger klimaforandringer

Vi vil gå foran og gøre forsøg, når det kommer til at kystsikre og demonstrere bæredygtighed, energibesparelser og mindskelse af miljøbelastning. Løsninger og samarbejder skal være de mest effektive

Vallensbæk udfordres af klimaforandringer og et øget forbrug. Vi er et kystnært og lavtliggende område, hvilket betyder højere vandstand i Køge Bugt, mere nedbør om vinteren samt hedebølger og voldsomme regnskyl om sommeren. Der er derfor behov for at øge indsatsen for klima og bæredygtighed. Det er vigtigt, at vi passer på det, vi har, så Vallensbæk også i fremtiden har en attraktiv natur, biologisk mangfoldighed og gode fysiske rammer. Vi skal handle lokalt for at bidrage til en global bæredygtig udvikling og have fokus på klimasikring, pleje- og spildevandsplaner og sikring af værdier i infrastruktur og bygninger.

Opgaven med at sikre bæredygtig udvikling er en tværgående opgave, og der skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet med henblik på at sikre sammenhæng i beslutninger vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold. Hensynet til en bæredygtig udvikling skal indgå som en naturlig del af alle aktiviteter.

Kommunen skal gå foran, når det kommer til at kystsikre og demonstrere bæredygtighed, energibesparelser og mindskelse af miljøbelastningen. Vores løsninger og de samarbejder, vi indgår i, skal være de mest effektive.

Klima og bæredygtighed er et fælles ansvar, der skal løftes i samspil med borgere, erhvervsliv, foreninger, Gate 21 samt forsyningsselskaber, herunder HOFOR og BIOFOS. Sammen med det lokale Agenda 21-råd skal vi derfor satse på brug af netværk, dialog og nye samarbejdsformer.

Vi skal sammen med borgere, erhvervsliv, organisationer og foreninger arbejde med at træffe klimavenlige valg, sikre dialog og kommunikation om klima, naturoplevelser og bæredygtighed og sørge for en tidlig indsats på klimaområdet. Vi skal turde gøre forsøg med klimaindsatser som f.eks. LAR-projekter (lokal afledning af regnvand), alternative energikilder og konkrete initiativer som fx delecykler.

Vi er en kommune som vil:

  • klimasikre vores fysiske rammer
  • benytte de mest effektive løsninger
  • gøre forsøg med klimaindsatser
Sidst opdateret 20.08.2014