You are here

Snerydning

  • Vejene ryddes for sne

    Både kommunen og grundejere har pligt til at rydde sne og salte.

Kommunen rydder sne og salter på offentlige veje og stier. Grundejere har rydningspligt på fortove, som er placeret på samme side som deres adgangsvej,

Generelt gælder, at kommunen rydder sne på offentlige veje, stier og fortove når der er faldet sne i et sådant omfang, at en normal afvikling af færdselen hindres.

Vi salter vejene, så snart glatføre er konstateret og på trafikvejene så vidt muligt, inden glatføre opstår. Snerydning og saltning af samtlige gennemgående færdselsårer (klasse 1 vejene) sker i tæt dialog med de tilgrænsende kommuner, således at trafikken i videst muligt omfang møder et ensartet vejnet over kommunegrænserne.

Snerydning og saltning af offentlige veje, stier og fortove sker i følgende prioriteret rækkefølge:

  1. Trafikveje (vejklasse 1): snerydning og saltning foretages om nødvendigt hele døgnet.
  2. Hovedveje (vejklasse 2): snerydning og saltning foretages om nødvendigt hele døgnet.
  3. Boligveje (vejklasse 3): snerydning og saltning foretages når prioritet 1 og 2 er gennemført og foretages udelukkende inden for normal arbejdstid.

Grundejers pligt til at snerydde stier og fortove

I henhold til loven er det grundejers pligt at rydde fortov og sti ud for din ejendom for sne, når sne er faldet i et sådant omfang, at den hindrer en normal afvikling af færdselen. Vejdirektoratet oplyser, at grundejere har rydningspligt på fortove, som er placeret på samme side som adgangsvejen.

Eventuelle snebunker skal du placere på den resterende del af fortovet, eller hvis der ikke er plads, på den nærmeste del af kørebanen, udenfor en evt. cykelsti. Det vigtigste er, at snebunkerne ikke bliver til fare for færdselen. I forbindelse med saltning bør du kun anvende kemiske optøningsmidler i ringe omfang. Vi anbefaler, at du anvender salt eller sand/grus.

Du skal rydde sne og salte ud for ejendommen indtil 10 m fra skel.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Vagt 2673 7225
Sidst opdateret 01.02.2016